aa-stara-zagora

10.—емейството след това.

Ќашите жени направиха н€кои предложени€, които могат да бъдат възприети от съпругата на възстановащ се алкохолик. ћоже би са създали впечатлението, че той тр€бва да бъде гледан като рохко €йце и да бъде поставен на пиедестал. «а успешното приспособ€ване е необходимо точно обратното. ¬сички членове на семейството тр€бва да застанат на обща основа от толерантност, взаимно разбиране и обич. “ова означава да се откажат и от себелюбието си. јлкохоликът, съпругата му, децата му, роднините на жена му, веро€тно всеки от т€х има точно определени изисквани€ за поведението на семейството спр€мо него или не€. ¬секи иска желани€та му да бъдат изпълн€вани. Ќие см€таме, че колкото повече н€кой от членовете на семейството иска другите да отстъпват, толкова повече горчивина натрупват те. “ова е причината за разногласи€та и нещасти€та.

ј защо? Ќе е ли защото всеки иска да свири първа цигулка? Ќима всеки не се опитва да управл€ва семейни€ живот по собствен вкус? Ќима несъзнателно не гледа какво може да получи, вместо да даде на семейни€ живот?

—пирането на пиенето е само първата стъпка за отдалечаване от неверо€тно обтегнато, ненормално състо€ние на нещата. ≈дин лекар ни беше казал: Дƒългите години на съвместен живот с алкохолик почти сигурно превръщат вс€ка съпруга или дете в невротици. ÷€лото семейство до известна степен боледува.Ф Ќека семействата си дадат сметка, когато тръгват по нови€ път, че не всичко ще бъде гладко. ¬секи на свой ред може да се умори и изостане. ўе има примамливи кратки пътечки и обходни пътища, по които може да се залута и да се загуби.

Ќека ¬и разкажем за н€кои от преп€тстви€та, на които семейството ще се натъкне; нека ¬и покажем как те могат да бъдат избегнати, дори да бъдат използвани за доброто на другите. Ѕлизките на алкохолика жадуват да се завърнат щастието и сигурността. “е си спомн€т дните, когато таткото е бил романтичен, внимателен и преусп€ващ. ƒнешни€т живот се сравн€ва с този от предишните години и когато не е на същото равнище семейството ще бъде нещастно. ƒоверието на домашните към татко нараства. —трува им се, че добрите стари дни скоро ще се върнат. ѕон€кога искат татко да ги върне веднага! “е в€рват, че Ѕог почти им дължи това възнаграждение за дългите очаквани€. Ќо главата на семейството дълги години е подкопавал основите на бизнеса, любовта, при€телството, здравето си Ц тези неща сега са разрушени или увредени. –азчистването на отломките ще отнеме много време. ¬ъпреки че старите сгради ще бъдат подменени с по-хубави, новите структури ще бъдат изградени след много години.

ѕон€кога бащата знае, че е виновен. ћоже да минат много години на упорит труд, преди да може да се оправи финансово, но не бива да бъде упрекван за това. ћоже би никога вече н€ма да има много пари. ¬ъпреки това, ако семейството му е разумно, то ще му се възхищава по-скоро за това, което се опитва да бъде, вместо за това, което се опитва да спечели. ѕон€кога семейството ще бъде преследвано от призраците на миналото, защото кариерата на почти всеки алкохолик е бел€зана от различни приключени€ Ц смешни, унизителни, срамни или трагични. ѕърви€т импулс ще бъде да се скри€т тези скелети в н€кой тъмен килер и да се залости вратата. ћоже би семейството ще бъде завлад€но от мисълта, че бъдещото щастие може да се изгради само ако се забрави миналото. Ќие см€таме, че тази гледна точка е егоцентрична и е в пълно противоречие с нови€ начин на живот.

’енри ‘орд веднъж изказа мъдрата мисъл, че опитът е най-ценното нещо в живота. “ова е в€рно, само ако човек иска правилно да използва миналото. Ќие израстваме чрез желанието си да се изправим лице в лице с грешките си, и поправ€йки ги, да ги превърнем в предимства.

ћиналото на алкохолика по този начин се превръща в основното предимство на семейството и то често е почти единственото. “ова болезнено минало може да бъде от изключителна полза за други семейства, които все още се бор€т с проблема си. Ќие см€таме, че вс€ко семейство, което е било освободено, дължи нещо на тези, които все още не са.  огато случа€т го изисква, всеки негов член би следвало с готовност да извади от килера минали грешки, колкото и печални да са те. ƒа показваме на други страдащи как ни бе оказана помощ, е точно онова нещо, което сега придава смисъл на живота ни. ѕридържайте се към мисълта, че в Ѕожиите ръце мрачното ви минало е най-гол€мото богатство, което притежавате Ц ключът към живота и щастието на други хора. — него можете да предотвратите т€хната смърт и нещастие. ¬ъзможно е да изровите н€кои лоши отстъпки от миналото и те да се превърнат в напаст, в истинска чума. Ќапример, ние познаваме случаи, при които алкохоликът или съпругата му са имали любовни приключени€. ¬ първи€ изблик на духовни€ опит те са си простили взаимно и отново са се сближили. „удото на сдобр€ването е било под ръка. ѕо-късно, при едно или друго предизвикателство, наранени€т израв€ старата истори€ и гневно разпръсква наоколо пепелта й. н€кои от нас са преживели тези мъки на израстването, а те бол€т много. —ъпруги и съпрузи пон€кога са били принудени да се раздел€т за известно време, докато успе€т да спечел€т нова победа над наранената си гордост. ¬ повечето случаи, макар и не винаги, алкохоликът изжив€ва това изпитание без отново да се пропие. «атова ние см€таме, че ако не служат за добра и полезна цел, миналите прежив€вани€ не тр€бва да се обсъждат.

Ќие, семействата на анонимни алкохолици, пазим малко скелети в гардероба. ¬секи знае за затруднени€та на другите алкохолици. “ова е условие, което в нормални€ живот би довело до неописуеми мъки; би могло да има скандални сплетни, подигравки за сметка на другите и стремеж за използване на лична информаци€. —ред нас това р€дко се случва. Ќие говорим много един за друг, но почти неизменно укрот€ваме тези обсъждани€ чрез духа на обич и търпимост.

ƒруг принцип, който съвместно спазваме, е да не разказваме за интимните прежив€вани€ на друг човек, ако не сме сигурни, че той би приел това. Ќамираме, че е по-добре, доколкото е възможно, да се придържаме към собствените си прежив€вани€. ≈дин човек може да се самокритикува или да се присмива на себе си и това ще повли€е благопри€тно на другите, но критиката или подигравката, идващи от друг човек, често имат противоположен ефект. Ѕлизките на един алкохолик тр€бва да бъдат внимателни с тези неща, защото се знае, че една небрежна, невнимателна забележка може да събуди дори сами€ д€вол. Ќие алкохолиците сме чувствителни хора. Ќа н€кои от нас им тр€бва много време, за да надживе€т това сериозно затруднение. ћного алкохолици са ентусиасти. “е стигат до крайности. ¬ началото на възстанов€ването всеки човек по правило поема една от двете възможни посоки. “ой може или да се нахвърли да работи с неистови€ стремеж да се изправи на краката си, или да бъде дотолкова увлечен от нови€ си живот, че да не говори и да не мисли за нищо друго. » в двата случа€ ще възникнат определени семейни пробелми. »маме гол€м опит с такива.

Ќие см€таме, че е опасно да се хвърл€ с главата напред към решаването на финансовите си проблеми. ¬ началото домашните му с удоволствие ще забележат, че има изгледи за това паричните им проблеми да бъдат преодолени, по-късно обаче, когато се почувстват пренебрегнати, това може непри€тно да ги засегне. “аткото може би ще бъде уморен вечерта и разсе€н през ден€. “ой може би н€ма да про€в€ва интерес към децата и ще се подразни, когато го упрекват за простъпките му. јко не е раздразнителен, той може да изглежда скучен и досаден, а не весел и любвеобвилен, какъвто семейството му би искало да бъде. ћайката може би ще се оплаква, че не й обръща достатъчно внимание. ¬сички са разочаровани и често му го показват.  огато се започне с такива оплаквани€, по€в€ва се преграда. “ой влага всичките си сили, за да навакса пропуснатото време. —треми се да възстанови богатството и репутаци€та си и см€та, че се справ€ добре.

ѕон€кога майката и децата не мисл€т така. —лед като са били пренебрегвани и малтретирани в миналото, сега мисл€т, че таткото им дължи нещо повече от това, което получават. »скат той да се суети около т€х. ќчакват да им върне доброто старо време отпреди да започне да пие толкова много и да се разкае за страдани€та им. “аткото обаче не дава толкова много от себе си. Ќатрупва се обида Ц той става още по-необщителен. ѕон€кога избухва за дреболии. —емейството е озадачено. ¬сички го критикуват, като му посочват колко много изостава от духовната си програма.

“ези неща могат да бъдат избегнати.  акто бащата, така и семейството, грешат, макар и за двете страни да има известно оправдание. —поровете са безполезни и вод€т само до задънена улица. Ѕлизките тр€бва да си дават сметка, че макар състо€нието на техни€ баща и съпруг да се е подобрило много, той все още се възстанов€ва. “е следва да са благодарни, че е трезв и е в състо€ние отново да живее на този св€т. Ќека хвал€т напредъка му. Ќека си спомн€т, че пиенето му е причинило различни вреди, за отстран€ването на които е необходимо много време. јко те не про€в€ват разбиране, н€ма да приемат толкова трагично периодите на раздразнителност, депреси€ или апати€, които ще изчезнат, когато има толерантност, обич и духовно разбирателство.

√лавата на семейството тр€бва да помни, че е основни€ виновник за случилото се в дома му. ƒо кра€ на живота си едва ли ще успее да покрие загубите. “ой обаче тр€бва да разбере, че е опасно да се концентрира прекалено много върху финансовото преусп€ване. ¬ъпреки че много от нас са на път да се възстанов€т финансово, ние открихме, че не можем да постав€ме парите на първо м€сто. «а нас материалното добруване винаги идваше след и никога преди духовни€ напредък. “ъй като домът е пострадал повече от всичко друго, добре е човек да полага много усили€ за него. ¬еро€тно н€ма да стигне далече в ко€то и да е посока, ако не про€ви алтруизъм и обич под собствени€ си покрив. «наем, че има трудни съпруги и семейства, но човекът, който се възстанов€ва от алкохолизъм, тр€бва да си напомн€, че е допринесъл с много да ги направи такива.

 огато всеки член на едно семейство, в което са се натрупали много обиди, започне да вижда недостатъците си и да ги признава пред останалите, той полага основите за ефективно обсъждане. “ези семейни разговори ще бъдат конструктивни, когато се провеждат без разгорещени спорове, самосъжаление, самооправдаване или гневно критикуване. ћалко по малко майката и децата ще вид€т, че искат прекалено много, а таткото ще види, че дава прекалено малко. –ъководни€т принцип ще бъде да се дава, вместо да се иска.

Ќека предположим от друга страна, че бащата в началото е преминал през едно разтърсващо духовно изжив€ване. ¬същност за една нощ се е превърнал в различен човек. ѕревърнал се е в релизиозен ентусиаст. Ќевъзможно му е да се съсредоточи върху нищо друго. ўом веднъж трезвостта му се приеме за нещо обичайно, семейството може да започне да гледа на този необичаен нов татко с опасени€, а по-късно и с раздразнение. —утрин, обед и вечер се говори за духовни неща. “ой може да изисква от семейството си бързо да открие Ѕог или пък да про€ви смайващо безразличие към всички под предлог, че стои над светските дела. ћоже да каже на мама, ко€то ц€л живот е била в€рваща, че нищо не разбира и че тр€бва да възприеме неговата форма на духовност, докато все още е време.

 огато бащата приема този начин на поведение, семейството може да реагира зле. “е могат да ревнуват от един Ѕог, който е обсебил чувствата на техни€ баща и съпруг. ћакар и да са благодарни, че той вече не пие, на т€х може би не им харесва мисълта, че Ѕог е направил чудо там, където те не са успели. “е често забрав€т, че техни€т баща и съпруг е бил извън човешките възможности за помощ. “е могат да не си дават сметка защо т€хната обич и преданост не са му помогнали.  азват, че всъщност той не е чак толкова духовно извисен. јко има намерение да поправи грешките от миналото, защо се грижи за всички на света, но не и за семейството си?  акви са тези приказки, че Ѕог ще се погрижи за т€х? “е подозират, че таткото е леко мръднал!

“ой не е чак толкова неуравновесен, колкото на т€х може да им се струва. ћнозина от нас са изпитвали въодушевлението на таткото. Ќие се отдавахме на духовна интоксикаци€ като измършавели златотърсачи, коланът затегнат зад последнатата дупка, лопатата ни удари на злато. –адостта от освобождението от дългогодишните разочаровани€ н€маше граници. Ѕащата усеща, че е попаднал на нещо по-скъпоценно от златото. «а известно време може би ще се опита да запази новото съкровище само за себе си. ћоже би н€ма да си даде сметка веднага, че едва се е докоснал до един безграничен залеж, който ще изплаща дивидентите, само ако той го разработва до кра€ на живота си и упорито раздава цели€ добив.

јко семейството му окаже съдействие, таткото скоро ще види, че стойностната му система е деформирана. ўе се убеди, че се е отклонил от духовното израстване, че за обикновен човек като него един духовен живот, който не включва семейните му задължени€, веро€тно не е чак толкова идеален. јко семейството разбере, че насто€щото поведение на таткото е само една фаза от развитието му, всичко ще върви добре. —ред едно про€в€ващо разбиране и съчувствие семейство, тези приумици на татковото духовно детство бързо ще изчезнат.

јко семейството го осъжда и критикува, може да се случи обратното. “аткото може би ще мисли, че в продължение на години, пи€нството винаги го е постав€ло в положението на виновен, но сега се е превърнал във висше същество и Ѕог е на негова страна. јко семейството упорства с критиките, тази заблуда може да го обсеби още повече. ¬место да се отнас€ към семейството си както подобава, той може все повече да се затвар€ в себе си и да си мисли, че има духовно оправдание за това.

¬ъпреки че семейството не одобр€ва изц€ло духовната активност на бащата, то следва да го остави да постъпва както той прецени за добре. ƒори и да про€в€ва известно пренебрежене и безотговорност ср€мо семейството си, добре е да бъде оставен да помага на други алкохолици колкото иска.

ѕрез тези първи дни на възстанов€ването това ще му помогне повече от всичко друго, за да запази трезвостта си. ћакар и н€кои от про€вите му да са тревожни и непри€тни, ние см€таме, че той ще стои на по-сигурна почва от човека, който постав€ бизнеса или професионалните успехи над духовното развитие. ѕо-малко веро€тно е да пропие отново, а всичко друго е за предпочитане пред пиенето.

“ези от нас, които б€ха изгубили много време в света на духовната измама, по-късно разбраха, че това е детинщина. “ози измислен св€т бе изместен от едно велико чувство на целеустременост, съпроводено от все по нарастващо осъзнаване на силата на Ѕог, про€в€ваща се в живота ни. Ќие пов€рвахме, че “ой иска да държим главите си високо в облаците при Ќего, но краката ни твърдо да стъпват на зем€та. “ам са нашите спътници и там тр€бва да вършим работата си. «а нас това са истините. «а нас н€ма нищо несъвместимо между могъщи€ духовен опит и един полезен, здравомислещ и щастлив живот.

» още едно предложение: Kаквито и да са духовните убеждени€ на едно семейство, по-добре е то да разучи принципите, които алкохоликът се опитва да прилага в живота си. Ѕлизките на алкохолика сигурно ще одобр€т тези прости принципи, дори когато главата на семейството не усп€ва да ги спазва. Ќ€ма нищо по-полезно за човека, който се опира на духовността, от една съпруга, ко€то възприема същата духовна програма, като на практика € прилага по-добре.

¬ семейството ще има и други дълбоки промени. ¬ продължение на дълги години алкохолът е правел бащата негоден за нищо, така че майката се е превърнала в глава на семейството. “€ храбро се е справ€ла с тези задължени€. ѕо силата на обсто€телствата е била принудена да се отнас€ към бащата като към болно или своенравно дете. ƒори когато той е искал, той не е усп€вал да се наложи, защото алкохолът посто€нно го е постав€л в положението на виновен. ћайката е планирала всичко и е определ€ла насоките.

 огато е бил трезвен, бащата обикновено се е подчин€вал, поради това не по вина на майката в тази къща кокошката е започнала да кукурига.  огато внезапно бащата се възвръща към живота, той често започва да се налага. “ова води до непри€тности, освен ако домашните не се паз€т от подобни уклони у всеки един от т€х и не успе€т при€телски да се споразуме€т.

ѕиенето изолира повечето семейства от околни€ св€т. ћоже би в продължение на години бащата е изоставил вс€ка нормална дейност Ц клубове, обществени ангажименти, спортуване.  огато интересът му към тези неща отново се събуди, може да се по€ви чувство на ревност. —емейството може да мисли, че таткото им е толкова много задължен, че не тр€бва да дава нищо на другите. ¬место да се заемат самите те с нови дейности, майката и децата изискват той да стои вкъщи и да запълва пропуснатото.

ќще в самото начало двойката тр€бва откровено да си даде сметка, че всеки тр€бва да отстъпва тук и там, за да може семейството да играе активна рол€ в този нов живот. —ъпругът по необходимост ще прекарва много време с други алкохолици, но тази активност тр€бва да бъде уравновес€вана. ћогат да се изград€т нови запознанства с хора, които не зна€т нищо за алкохолизма и на които да се отдел€ специално внимание.

ќбществените задължени€ също могат да отнемат време. ƒори семейството да н€ма религиозни ангажименти, то може да пожелае да влезе в контакт или да се присъедини към н€ко€ религиозна общност.

«а алкохолиците, които са се присмивали на религиозните хора, тези контакти могат да бъдат полезни. —лед придобиването на духовен опит, алкохоликът ще открие, че между т€х и него има много общи неща, дори и в много отношени€ да са различни.

јко не спори на религиозни теми, той ще спечели нови при€тели и сигурно ще открие нови начини да бъде полезен и да прекарва при€тно. “ой и семейството му могат да бъдат светъл лъч в такива общности. “ой може да вдъхне нова надежда и нова смелост на много свещеници или равини, които отдават себе си, за да служат на другите в наши€ неспокоен св€т. √орепосоченото е само едно полезно предложение. ѕо наше мнение в н€го н€ма нищо задължително.  ато хора, които не принадлежат към определена религи€, ние не можем да вземаме решени€ вместо другите. ¬секи човек тр€бва да се допита до собствената си съвест.

Ќие ви говорим за сериозни, пон€кога трагични неща. —блъскваме се с най-лошите страни на алкохола. ¬ъпреки това ние не сме мрачни хора. јко новодошлите не могат да вид€т радостта или веселието в наши€ живот, те не биха го възприели. Ќие насто€ваме да се радваме на живота. ќпитваме се да не се впускаме в цинизъм относно състо€нието на нациите, нито пък се опитваме да носим на плещите си световните проблеми.

 огато виждаме даден човек да затъва в блатото на алкохолизма, ние му оказваме първа помощ и постав€ме на негово разположение онова, което притежаваме. ¬ името на неговото добро ние преразказваме и почти изжив€ваме отново ужасите на миналото си. Ќо тези от нас, които са се опитвали да поемат върху себе си всичките тегла и проблеми на околните, откриват, че те бързо ни побеждават.

«атова см€таме, че доброто настроение и смехът са ни необходими, за да можем да бъдем полезни. —траничните хора пон€кога изпадат в ужас, когато избухваме в см€х при н€кое привидно трагично приключение от миналото. Ќо защо да не се смеем? Ќие се възстановихме и ни бе дадена силата да помагаме на другите.

¬секи знае, че хората в лошо здравословно състо€ние и тези, които не се увличат от игри, не се сме€т много. «атова нека вс€ко семейство да се занимава с игри заедно или отделно, доколкото му позвол€ват възможностите. —игурни сме, че Ѕог желае да бъдем щастливи, радостни и свободни. Ќие не в€рваме, че животът се състои единствено от сълзи, макар че преди за много от нас той беше точно такъв. ясно ни е обаче, че сами си причин€вахме нещасти€та, а не Ѕог. «атова изб€гвайте преднамерено да си причин€вате мъка, но ако ви сполет€т нещасти€, използвайте ги бодро като възможност да покажете неговото всемогъщество.

ј сега за здравето.

“€лото, разсипано от алкохола, р€дко се възстанов€ва за една нощ, както не изчезват за миг и деформираното мислене и депреси€та. ”бедени сме, че духовни€т начин на живот е едно мощно лекарство. Ќие, които се възстановихме от алкохолизма, сме истински чудеса на умствено здраве. ¬иждали сме и забележителни промени в телата си. ѕочти никой от нас вече не носи белезите на разрухата.

“ова разбира се не означава, че пренебрегваме човешките средства за опазване на здравето. Ѕог е дарил на света изобилие от добри лекари, психолози и различни терапевти. Ќе се колебайте да изложите проблемите, свързани със здравето ви, пред такива хора. ѕовечето от т€х прав€т всичко, което е по силите им, за да се радват хората на добро физическо и психическо здраве. Ќе забрав€йте, че макар Ѕог да е сътворил чудеса за нас, никога не тр€бва да подцен€ваме един добър лекар или психиатър. “€хната помощ често е незаменима при лечението на новодошлите и при по-късното прослед€ване на случаите.

≈дин от многото лекари, които имаха възможност да прочетат ръкописа на тази книга ни каза, че сладкишите често пъти помагат, но за това разбира се предварително тр€бва да се консултираме с лекар. “ой беше на мнение, че всички алкохолици посто€нно тр€бва да имат под ръка шоколад като източник на енерги€ в моменти на умора. “ой добави, че пон€кога през нощта се по€в€ва желание за пиене, което може да се успокои с бонбони. ћного от нас са забел€зали стремежа към сладкиши и намират, че те имат положителен ефект.

≈дна дума за сексуалните връзки. «а н€кои мъже алкохолът е толкова силен възбудител, че те са злоупотреб€вали. ƒвойките пон€кога сма€но откриват, че след като мъжът спре да пие, може да се окаже импотентен. јко не се разбере причината, могат да настъп€т емоционални усложнени€. Ќ€кои от нас изжив€ха такива моменти, но само след н€колко месеца интимните ни отношени€ б€ха по-добри от вс€кога. Ќе се колебайте да се посъветвате с лекар или психолог, ако това състо€ние продължава. Ќие знаем само за редки случаи, когато това затруднение е продължавало дълго.

«а алкохолика може да се окаже трудно да си възстанови при€телските отношени€ с децата. ѕо време на пиенето му младите им умове са били лесно раними. Ѕез да го казват, децата може би истински го мраз€т за това, което е причинил на т€х и на майка им. ƒецата пон€кога про€в€ват драматична жестокост и цинизъм. Ќе са склонни да прощават и да забрав€т. “ова може да продължи с месеци, дълго след като майка им е приела нови€ начин на живот и мислене на таткото.

—лед време те ще се убед€т, че той е нов човек и по собствен начин ще му го покажат.  огато това се случи, могат да бъдат поканени да се присъедин€т към утринната медитаци€ и тогава могат да вземат участие в ежедневните обсъждани€ без злопаметност или пристрастие. ќт този момент нататък нещата бързо напредват. —лед подобно сближаване често идват чудесни резултати.

Ќезависимо от това дали семейството му приема духовни€ начин на живот или не, алкохоликът тр€бва да го стори, ако иска да се възстанови. ƒругите тр€бва без с€нка на съмнение да се убед€т в новата му духовност. ѕовечето семейства, които са живели с алкохолик, могат да пов€рват в намерени€та му, едва когато вид€т, че полага сериозни усили€.

≈то един пример: Eдин от нашите при€тели пуши много и пие много кафе. Ѕез съмнение той злоупотреб€ваше. ѕоради това и с намерение да му помогне, съпругата му започна да го упреква. “ой прие, че прекал€ва с тези неща, но откровено си призна, че не е готов да спре. ∆ена му е от хората, които са убедени, че в тези удоволстви€ има нещо греховно, затова посто€нно му оп€ваше и нейната нетолерантност в крайна сметка го разгневи. “ой се напи.

–азбира се, наши€т при€тел допусна грешка, гол€ма грешка. — болка тр€бваше да го признае и да запълни духовните си пропуски. ¬ъпреки че сега е много активен член на Дјнонимни алкохолициФ, той все още пуши и пие кафе, но нито съпругата му, нито н€кой друг го осъждат за това. “€ разбира, че не е била права да превръща в трагеди€ такива неща, когато по-сериозните му проблеми бързо се отстран€ваха.

»маме три лозунга, които тук биха били на м€сто:

ѕървите неща на първо м€сто.

∆ивей и остави другите да живе€т.

—покойствието помага.

пїњ

–Ы–µ—З–µ–љ–Є–µ –љ–∞ –∞–ї–Ї–Њ—Е–Њ–ї–Є–Ј–Љ–∞, –Р–Р –≥—А—Г–њ–∞ "–Я—А–Њ–±—Г–ґ–і–∞–љ–µ" –°—В–∞—А–∞ –Ч–∞–≥–Њ—А–∞