aa-stara-zagora

3.»ма изход

Ќие от Ујнонимни јлкохолициФ познаваме хил€ди мъже и жени, които н€кога б€ха в същото безнадеждно състо€ние като Ѕил. ѕочти всички се възстановиха. “е решиха проблема с пиенето.

Ќие сме обикновени американци (алкохолици). —ред нас има представители от всички части на страната, с различни професии, от различен политически, икономически, социален и религиозен произход. Ќие сме хора, които не биха общували помежду си в нормални услови€. Ќо между нас съществуват чудесно братство, при€телство и разбирателство, които трудно могат да се опишат. ѕриличаме на пътниците от гол€м параход, спасени от корабокрушение, когато другарството, радостта и демокраци€та изпълват кораба от мор€ците до капитана. Ќо за разлика от чувствата на пътниците, нашата радост от това, че сме се спасили от катастрофата, не изчезва, когато всеки от нас поема сво€ път. „увството, че сме споделили общата опасност, е един от елементите на здрави€ цимент, които ни свързва заедно. Ќо само по себе си това никога не би ни задържало заедно така, както сме свързани сега.

«а всеки един от нас е от изключително значение това, че сме открили общо решение. Ќамерихме изход, с които всички сме напълно съгласни и които ни обедин€ва за братски и хармонични действи€.

“ова е чудесното послание, което тази книга носи на всички, които страдат от алкохолизъм.

≈дно забол€ване от този вид - а ние приемаме, че това е забол€ване - въвлича всички около нас така, както нико€ друга човешка болест. јко даден човек има рак, всички го съжал€ват, но никoй не се сърди и не се обижда. Ќо не така сто€т нещата с алкохолизма, защото покрай него се унищожава всичко, за което си струва да се живее. “ой поглъща всички, чийто живот има допирни точки с този на болни€. “ой води до недоразумени€, жестока обида, финансова несигурност, отвратени при€тели и работодатели, съсипан живот на невинни деца, тъжни съпруги и родители - всеки може да продължи този списък.

Ќад€вам се, че тази книга ще предостави информаци€ и утешение за тези, които са засегнати, или могат да бъдат засегнати от тази болест. “е са много.

¬исоко компетентните психиатри, които са се занимавали с нас зна€т, че пон€кога е невъзможно да убед€д алкохолика да обсъжда собственото си полужение без задръжки.  олкото и да е странно, на съпругите, родителите и близките ни при€тели им е още по-трудно, отколкото на психиатъра и лекар€, да вл€зат в контакт с нас.

Ќезависимо от това бивши€т проблемен пи€ч, който е намерил това решение на проблема, който е добре въоражен с данни за сами€ себе си, обикновено може да спечели пълното доверие на друг алкохолик само за н€колко часа. ƒокато не се достигне до такова разбирателство, нищо или почти нищо не може да бъде постигнато.

“ова, че човекът, които се опитва да осъществи контакта, е имал същите затруднени€, че той очевидно разбира добре за какво говори, че ц€лото му поведение показва на новодошли€, че знае истински€ отговор на въпросите, че не се см€та за по-гол€м католик от ѕапата, а единствено искрено желание да помогне, че не е необходимо да се плаща каквото и да е, да се точат брадви, да се угажда на когото и да било или да се изслушват н€какви проповеди - това са услови€та, които ние намираме за най-ефективни. —лед подобен подход мнозина се изправ€т и прохождат отново.

Ќикoй от нас не превръща тази работа в единствено свое призвание, а и не см€таме, че това би подобрило нейната ефективност. Ќие см€таме, че преустанов€вайки пиенето си, постав€ме само едно начало. ћного по-важно е да прилагаме нашите принципи в собствените си домове, в работта си и във всичките си дела. ¬сички ние прекарваме гол€ма част от собственото си време в полагането на тези усили€, които ще опишем по-нататък. ћалцина обаче имат щастието да са в такова полужение, че да могат да отдадат почти ц€лото си време за тази работа.

јко се придържаме към път€, по които сме тръгнали, без съмнение това ще даде добри резултати, но ще успеем само повърхностно да се докоснем до проблема. “ези от нас, които живе€т в големите градове, се измъчват при мисълта, че близо до нас стотици хора изпадат в алкохолна забрава. ћнозина биха могли да се възстанов€т, ако имаха възможността, ко€то ни беше предоставена на нас.  ак да им дадем това, което толкова щедро ни бе дарено?

—тигнахме до заключението, че тр€бва да публикуваме СанонимнаТ книга, в ко€то да представим проблемите така, както ние ги виждаме. Ќашата цел е да обединим опита и знани€та си. ѕо този начин можем да предложим една полезна програма за всеки, който е засегнат от проблемите на алкохолизма.

ѕо необходимост ще се наложи да обсъждаме медицински, психиатрични, социални и религиозни въпроси. ƒаваме си сметка, че поради естеството си тези въпроси са спорни. Ѕихме били щастливи да напишем книга, ко€то да не дава основани€ за противоречи€ или спорове. ўе се постараем да постигнем този идеал. ѕовечето от нас мисл€т, че про€вата на толерантнос спр€мо недостатъците на другите и т€хната гледна точка, както и зачитането на т€хното мнение е едно поведение, което ни прави по-полезни за другите. —ами€т ни живот, а ние сме бивши проблемни пи€чи, зависи от това да мислим посто€нно за другите и как да им помогнем да се справ€т с проблемите си.

ћоже би вече сте си задали въпроса защо здравето на всеки от нас е толкова увредено от пиенето. Ѕез съмнение сте любопитни да узнаете как и защо, в противоречие със становището на експертите, сме успели да се възстановим от едно безнадеждно състо€ние на ума и т€лото. јко сте алкохолик, който иска да се справи с проблема, може би вече питате - У акво тр€бва да направ€?Ф

÷елта на тази книга е да отговори точно на всички тези въпроси. ўе ви кажем какво сме направили. ѕреди да навлезем в детайлите, може би е добре да обобщим н€кои въпроси така, както ние ги виждаме.

ћного пъти хората са ни казвали: Ујз мога да пи€, мога и да не пи€. «ащо да не може и той?Ф, У«ащо не пиеш като възпитан човек или не се откажеш?Ф, У“ози човек не може да понас€ алкохола.Ф, У«ащо не опиташ да пиеш бира или вино?Ф, Уќткажи се от концентрираните напитки.Ф, У—игурно вол€та му не е достатъчно силна.Ф, УЅи могъл да спре да пие, ако иска.Ф,Ф“€ е толкова добро момиче, той би тр€бвало да престане да пие заради не€.Ф, УЋекар€т му каза, че ако пропие отново, ще загине, а той пак се е насв€ткал.Ф

“ова са обикновени изказвани€ за пи€ниците, каквито чуваме непрекъснато. «ад т€х се крие незнание и неразбиране. ¬иждаме, че тези изрази се отнас€т до хора, чийто реакции се отличават от нашите.

”мерените пи€чи лесно могат да се откажат от алкохола, ако имат причини да постъп€т така. “е могат да пи€т или да се откажат.

—лед това идва тежки€т пи€ч. Ќеговите навици могат да бъдат толкова лоши, че постепенно го увреждат физически и умствено. ћоже да умре преждевременно. јко се задействат достатъчно силни мотиви - лошо здравословно състо€ние, влюбване, см€на на обстановката или лекарско предупреждение, този човек може също така да спре или да започне да пие умерено, въпреки че това може да окаже трудно и свързано с известни главоболи€ и дори с необходимостта от лекарска помощ.

Ќо какво да кажем за истински€ алкохолик? “ой може да започне като умерен пи€ч; може да се превърне или не в посто€нен тежък пи€ч; но в определен момент започва да гъби пълен контрол над алкохола, щом веднъж започне да пие.

≈то човека, които ви озадачава, особено с пълната си липса на контрол.  огато пие, той извършва абсурдни, неверо€тни, трагични неща. “ой е истински€ д-р ƒжекил и господин ’аид. ћного р€дко е умерено опи€нен. ¬инаги повече или по-малко е безумно пи€н. ѕоведението му, когато пие, съвсем не прилича на поведението му в трезво състо€ние. “ой може да бъде един от най-добрите хора на света. Ќо ако пие един ден, често поведението му става отвратително, дори опасно противообществено. »ма способността да се налива в най-неподход€щи€ момент, особено когато тр€бва да вземе важно решение или да изпълни поето обещание. Ќай често този човек е разумен и уравновесен във вс€ко едно отношение, освен по отношение на алкохола, пред които се превръща в неверо€тно безчестно и егоистично същество. „есто е с изключителни способности и умени€ и безупречно поведение, а пред него сто€т перспективи за блест€ща кариера. »зползва способностите си, а след това разрушава всичко чрез поредица от безмислени запой. “ой е човек, който си л€га толкова интоксикиран, че би тр€бвало да спи поне двадесет и четири часа. Ќо рано на следващата сътрин налудничаво търси бутилката, ко€то е забутал н€къде миналата нощ. јко може да си го позволи, пон€кога крие бутилки из ц€лата къща, за да бъде сигурен, че никoй н€ма да излее в мивката всичките му запаси. — влошаване на нещата той започва да използва силни успокоителни и алкохол, за да успокои нервите си и да може да работи. —лед това идва ден€т, в които просто не усп€ва да се справи и се напива отново. ћоже би тогава ще отиде при лекар, който му предписва морфин или друго седативно средство, за да се успокои. —лед това става редовен посетител на болниците и санаториумите.

“ова в никакъв случай не е изчерпателна картина на истински€ алкохолик, защото поведението на всеки от нас е различно. Ќо това описание го очертава в общи линии.

«ащо постъпва по този начин? —лед като стотици опити са го убедили, че тази първа чаша го води до поредната катастрофа и всички свързани с не€ страдани€ и унижени€, защо поглъща тази чаша? «ащо не може да остане трезвен?  акво е станало със здрави€ разум и силата на вол€та, които той все още про€в€ва по отношение на други неща?

ћоже би никога н€ма да бъде отговорено изчерпателно на тези въпроси. ћнени€та относно това защо алкохоликът не реагира като нормалните хора се различават. Ќие не можем да об€сним защо след преминеването на определена граница почти нищо не може да се направи за него. Ќе можем да отговорим на загадката.

Ќие знаем, че когато алкохоликът се въздържа от пиене, а той може да се въздържа в продължение на месеци или години, той реагира като другите хора. —ъщо така сме сигурни, че той щом веднъж въведе какъвто и да е алкохол в организма си, нещо се случва както с т€лото, така и с психиката му, поради което му е почти невъзможно да спре. ќпитът на всеки алкохолик дава обилни потвърждени€ за това.

“ези наблюдени€ биха останали теоретични и безцелни, ако наши€т при€тел не пос€га към първата чаша, с което задвижва ужасни€ кръговрат. —ледователно основни€т проблем на алкохолика се крие по-скоро в неговата психика, отколкото в неговото т€ло. јко го попитате защо е започнал последни€ си запой, веро€тно ще ви представи стотици причини. ѕон€кога тези извинени€ са до известна степен правдоподобни, но вс€ко едно гъби смисъла си в светлината на хаоса, създаден от пиенето на алкохолика. “е звучат като философи€та на човека, страдащ от главоболие, които се удр€ с чук по главата, за да не усеща болката. јко посочите на един алкохолик несъсто€телността на този род извинени€, той ще ви се присмее или ще се раздразни и ще откаже да говори.

ѕон€кога може да се каже истината. ј истината, колкото и да е странно, е че той обикновенно н€ма никаква представа защо е посегнал към онази първа чаша. Ќ€кои пи€чи имат извинени€, с които се задовол€ват за известно време. Ќо дълбоко в сърцата си те всъщност наистина не зна€т защо го прав€т. ўом веднъж болестта се из€ви, те са прокълнати. —традат от мани€та, че по н€какъв начин н€кой ден те ще успе€т. Ќо много често подозират, че вече са изгубили.

ћалцина си дават сметка, че това е истината. ѕо смутен начин семействата и при€телите им усещат, че тези пи€чи не са нормални, но всеки с надежда очаква ден€, когато страдащи€т ще се събуди от летарги€та и ще упражни силата на вол€та си.

“рагичната истина е, че ако човекът е истински алкохолик, този щастлив ден може никого да не дойде. “ой е изгубил контрол. ¬ даден момент от пиенето на всеки алкохолик той преминава в състо€ние, в което и най-силното желание да спре пиенето е без ефект. “ова трагично положение е настъпило в практически всички случаи много преди да си дадът сметка за това.

‘акт е, че повечето алкохолици по все още не€сни причини са загубили правото на избор в пиенето. Ќашата тъй наречена вол€ престав€ да съществува. Ќие не сме в състо€ние в дадени моменти да извикаме в съзнанието си с достатъчна сила спомена за страданието и унижението, което сме преживели само седмица или месец по-рано. Ќие сме беззащитни пред първата чаша.

ѕочти сигурните последстви€, които идват след поемането дори на чаша бира, не ни карат да се замисл€ме. јко ни минат през ум такива мисли, те са мъгл€ви и лесно се изместват от предишната неоснователна иде€, че този път ще се държим като другите. ќнзи вид защита, ко€то ни възпира да поставим ръцете си върху гореща печка, напълно се провал€.

јлкохоликът просто може да си казва: У“ози път н€ма да се опар€, така че - ха, наздраве!Ф »ли може би въобще не се замисл€.  олко често н€кои от нас са започвали да пи€т по този безгрижен начин и след третата или четвъртата чаша са започвали да чукат по бара и си казват: У«а Ѕога, защо отново започнах?Ф —лед малко тази мисъл се измества от друга: Уƒобре, ще спра след шестата.Ф »ли: У»зобщо има ли н€какъв смисъл?Ф

 огато този начин на мислене се наложи в даден индивид, предразположен към алкохолизъм, той вече е преминал отвъд границата, до ко€то може да получи човешка помощ и ако не бъде поставен под ключ, може да загине или полудее. “ези голи и грозни факти са доказани от легионите алкохолици в истори€та на човечеството. јко не беше Ѕожи€та милост, би могло да има още хил€ди убедителни доказателства. “олкова много хора искат да спрат, но не могат.

»ма изход. ѕочти никoй от нас не харесваше самоанализа, смир€ването на нашата гордост, признаването на недостатъците ни, които се изискваха, за да успее този процес. Ќо ние се убедихме, че те помагат на другите и пов€рвахме, че предишни€т ни живот беше безнадежен и безцелен. —ледователно когато при нас дойдоха хората, които б€ха успели да се справ€т с проблемите си, не ни бе останало нищо друго, освен да приемем предлаганата ни простичка духовна помощ. ќткрихме небесата и б€хме възнесени в едно четвърто измерение, за чието съществувание дори не б€хме мечтали.

¬еликата истина е нито повече, нито по-малко от следната: придобихме един дълбок и ефективен духовен опит, които промени коренно ц€лото ни отношение спр€мо живота, нашите събрат€ и Ѕожи€та вселена. ќсновни€т факт в наши€ живот днес е абсолютната увереност, че наши€т —ъздател е вл€зъл в сърцата и живота ни по н€какъв чудодеен начин. “ой е започнал да осъществ€ва за нас тези неща, които не бихме успели да постигнем сами.

јко сте толкова тежки алкохолици, колкото б€хме ние, убедени сме, че н€ма среден път. Ѕ€хме в положение, в което животът ставаше невъзможен и ако б€хме преминали в зоната, от ко€то човешката помощ не можеше да ни върне, имахме само две възможности: първата, да вървим към горчиви€ край като се опитваме, доколкото можем, да изтрием от съзнанието си невъзможността на положението си, а втората, да приемем духовна помощ. ѕриехме помощта, защото искрено € желаехме и искахме да положим необходимите усили€.

≈дин американски бизнесмен бе способен, разумен и благороден човек. ¬ продължение на години се бе местил от една болница в друга. Ѕеше се консултирал с най-добре известните американски психиатри. —лед това отиде в ≈вропа и се остави на грижите на прочут лекар (психиатъра д-р ”йнг), които му назначи лечение. ¬ъпреки че опитът го бе превърнал в скептик, той завърши курса на лечение с необичайна увереност. ‘изическото и духовното му състо€ние бе необикновено добро. » преди всичко в€рваше, че е придобил толкова дълбоко познание за хода на собствени€ си ум и скритите му изблици, че му изглеждаше невъзможно да се пречупи отново. » все пак след много кратко време отново се напи. ќще по-объркващо бе, че сам не можеше да си об€сни защо се е подхлъзнал.

» така той се върна при лекар€, от когото се възхищаваше и без много увъртани€ го попита защо не може да се възстанови. »скаше повече от всичко да си възвърне самоконтрола. »зглеждаше много разумен и уравновесен по отношение на други проблеми. ј не притежаваше никакъв контрол над алкохола. «ащо беше така?

ѕомоли лекар€ да му каже ц€лата истина и най-сетне € узна. —поред мнението на лекар€ случа€т му бе безнадежен; никога н€маше да си възвърне полужението в обществото и ако искаше да живее достатъчно дълго, тр€бваше да се остави да го заключат или да си наеме телохранител. “ова бе менението на големи€ лекар.

Ќо този човек е все още жив и е свободен човек. Ќе се нуждае от телохранител и не е под ключ. ћоже да отиде където иска на този св€т, където могат да отидат други свободни хора, без да се страхува от катастрофа, при услови€, че продължава да спазва едно просто правило на поведение.

Ќ€кои от нашите читатели алкохолици може би мисл€т, че могат да се справ€т без духовна помощ. Ќека ви разкажем за кра€ на разговора между наши€ при€тел и негови€ лекар.

ƒокторът каза: У»мате психиката на хроничен алкохолик. Ќе съм виждал дори един единствен случай на възстанов€ване, когато психиката е променена до такава степен, до каквато е променена вашата.Ф ѕри€тел€т ни си помисли, че вратите на ада се затвар€т с тр€сък зад гърба му.

“ой каза на лекар€, УЌ€ма ли изключени€?Ф

УƒаФ, отговори лекар€т, Уима. ¬инаги е имало изключени€ за случаи като ваши€. “ук-там пон€кога алкохолиците се сдобиват с това, което се нарича духовен опит. «а мен това са уникални случаи. Ќаподоб€ват по характер силните емоционални сътресени€ и пренастройки. »деите, емоциите и поведението, които преди са били движещи сили в живота на тези хора, изведнъж са отстранени и напълно нови схващани€ и мотиви започват да ги управл€ват. ¬същност аз се опитвах да възпроизведа н€кои подобни емоционални пренастройки у вас. ѕри доста хора методите, които прилагам, се оказват успешни, но никога не съм постигал успех при алкохолици от ваши€ тип.Ф

 огато чу това, наши€т при€тел изпита известно облекчение, защото си помисли, че в крайна сметка е ревностен член на църквата. Ќо тази надежда бе срината от лекар€, които му каза, че макар и религиозните му убеждени€ да са добри, те не предполагат задължително необходими€ жизненоважен духовен опит.

“ова бе ужасната дилема, изпречила се пред наши€ при€тел, когато той придоби онзи изключителен опит, за които вече ви казахме, че го превърна в свободен човек.

Ќие от сво€ страна потърсихме същи€ изход с ц€лото отча€ние на давещи се. “ова, което в началото приличаше на крехка сламка, се оказа люб€щата и мощна ръка на Ѕог. Ѕе ни даден нов живот или, ако предпочитате, Унов модел на животФ, които наистина помага.

»зтъкнати€т американски психолог ”илиам ƒжеймс в сво€та книга У–азнообразието на религиозни€ опитФ посочва множеството начини, по които хората са открили Ѕог. Ќе желаем да убеждаваме когото и да е, че съществъва само един начин, по които можем да се сдобием с в€ра. јко това, което сме научили, усетили и видели има н€каква стойност, то означава, че всички ние, независимо от раса, в€рата и цвета на кожата си, сме децата на реален —ъздател, с когото можем да влезем в прости и разбитаеми взаимоотношение веднага щом поискаме и искрено опитваме. “ези, които имат сво€ религи€, н€ма да откри€т в това нищо, което да смущава т€хната в€ра или ритуали. ¬ това отношение между нас н€ма разногласи€.

ѕринадлежността на нашите членове като индивиди към определена религиозна общност не е наша работа. “ова е личен проблем, които всеки решава сам за себе си въз основа на минали връзки или насто€щ избор. Ќе всеки от нас се присъедин€ва към религиозна общност, но повечето от нас подкреп€т такова присъедин€ване.

¬ следващата глава има об€снение на алкохолизма, така както ние го разбираме, а след това глава, предназначена за агностиците. ћного хора, които преди принадлежаха към тази група, сега са между нашите членове.  олкото и да е учудващо, техните убеждени€ не са преп€тствие към духовен опит.

ќще по-нататък са дадени €сни указани€ за това как се възстановихме. “е са последвани от четиридесет и три лични истории.

¬секи човек, който разказва личната си истори€, е представил на собствени€ си език и от собствената си гледна точка начина, по които е вл€зъл в контакт с Ѕог. “ези истории дават широка представа за нашите членове и €сна иде€ за това, което действително се е случило в живота им.

Ќад€вам се, че никoй н€ма да приеме, че нашите откровени признани€ са про€ва на лош тон. Ќад€вам се, че много мъже и жени алкохолици, които отча€но се нужда€т от помощ, ще вид€т тези страници и в€рваме, че само пълното разкриване на самите нас и нашите проблеми може да ги убеди да кажат:

Уƒа, аз съм като т€х; аз също тр€бва да се сдоби€ с това, което те притежават.Ф

пїњ

–Ы–µ—З–µ–љ–Є–µ –љ–∞ –∞–ї–Ї–Њ—Е–Њ–ї–Є–Ј–Љ–∞, –Р–Р –≥—А—Г–њ–∞ "–Я—А–Њ–±—Г–ґ–і–∞–љ–µ" –°—В–∞—А–∞ –Ч–∞–≥–Њ—А–∞