aa-stara-zagora

11. ъм работодателите.

ћежду многотоработодатели днес си спомн€ме за един наш член, който е прекарал гол€ма част от живота си в света на големи€ бизнес. “ой е наемал и уволн€вал стотици хора. ѕознава алкохолика такъв, какъвто го вижда работодател€т. —егашните му схващани€ ще бъдат изключително полезни за всички бизнесмени.

Ќека той сам ви разкаже:

ѕреди години б€х помощник управител на един отдел в корпораци€, в който работеха шест хил€ди и шестстотин души. ≈дин ден секретарката ми влезе и каза, че г-н Ѕ. насто€ва да говори с мен.  азах й да му предаде, че н€мам време за това. Ѕ€х го предупредил н€колко пъти, че му остава един последен шанс. ѕо-късно в два последователни дни ми позвъни от ’ардфърд толкова пи€н, че не можеше да говори.  азах му, че е уволнен окончателно и завинаги.

—екретарката се върна да ми каже, че не г-н Ѕ. е на телефона, а братът на г-н Ѕ., който иска да ми предаде едно съобщение. ¬се още очаквах да чу€ молба за възстанов€ване на работа, но от слушалката прозвучаха следните думи: Ф»сках само да ви кажа, че миналата събота ѕол скочи от един хотелски прозорец в ’арфърд. ќставил ни е бележка, в ко€то пише, че сте най-добри€т началник, който н€кога е имал и че не тр€бва да бъдете упрекван за нищо.Ф

ƒруг път, когато отворих едно писмо, което лежеше на бюрото ми, от него изпадна изрезка от вестник. Ѕеше некролог за един от най-добрите търговски пътници, които н€кога съм имал.

—лед двуседмичен запой бе поставил палеца на крака си върху спусъка на заредена пушка, а дулото е било в устата му. Ѕ€х го уволнил шест седмици по-рано заради пиене.

ќще един пример: женски глас прозвуча глухо по междуградската лини€ от ¬ирджини€. ∆ената се интересуваше дали служебната застраховка на съпруга й все още е валидна. „етири дни по-рано той се бе обесил в дърварника. Ѕ€х принуден да го уволн€ заради пиене, въпреки че бе блест€щ, беден и един от най-добрите организатори, които н€кога съм познавал.

≈то трима изключителни мъже, които б€ха загубени за света, защото тогава не познавах алкохолизма както сега.  аква ирони€ Ц аз сами€т се превърнах в алкохолик! » ако не се беше намесил човек, който про€ви разбиране, може би щ€х да ги последвам. ћоето падение костваше на компани€та Ѕог знае колко хил€ди долари, защото за обучението на един човек за ръководна длъжност са потребни много пари. “ози вид загуби не могат да бъдат компенсирани. Ќие см€таме, че в бизнеса има положени€, които биха могли да се избегнат, ако се про€в€ва по-добро разбиране към околните.

ѕочти всеки съвременен работодател се чувства морално отговорен за благополучието на сътрудниците си и се опитва да посрещне тези свои отговорности. Ћесно е да се разбере, че не винаги постъпва така спр€мо алкохолиците. «а него алкохоликът често е глупак от първа величина. ѕоради изключителните способности на служител€ или поради лична привързаност към него, работодател€т пон€кога държи на работа такъв човек много по-дълго от разумното. Ќ€кои работодатели са се опитвали да помогнат с всички възможни средства. —амо в редки случаи са про€в€вали липса на търпение и толерантност. ј ние, които сме злоупотреб€вали и с най-добрите работодатели, не можем да ги упрекваме, ако в крайна сметка са ни изпъждали.

≈то един типичен пример. ≈дин ръководител в една от най-големите банки в јмерика знае, че вече не пи€. ≈дин ден той ми разказа за сътрудник от същата банка, който според описанието му, беше без съмнение алкохолик. —тори ми се, че това е една възможност да помогна и затова в продължение на два часа говорих за забол€ването алкохолизъм и описах колкото може по-точно симптомите и последиците му. Ќегови€т коментар бе: Дћного интересно. јз обаче съм сигурен, че този човек спр€ да пие. “оку що се върна от тримесечен отпуск, лекувал се е, изглежда добре и за да приключим, управителни€т съвет го предупреди, че това е последни€т му шанс.Ф

≈динствени€т отговор, който можех да дам бе, че ако човекът върви по обичайни€ път, ще влезе в още по-тежък запой отвс€кога. ”сещах, че това е неизбежно и се чудех дали банката не извършва несправедливост спр€мо човека. «ащо да не му помогнат да влезе в контакт с н€кои от нас, алкохолиците. Ѕи могъл да има шанс. »зтъкнах, че не съм пил нищо от три години и то при такива трудности, при които деветдесет процента щ€ха да се напи€т до забрава. «ащо поне да не му дадат възможност да изслуша мо€та истори€?Ф Д» дума да не ставаФ, каза при€тел€т ми, Дтози юнак или ще приключи с алкохола, или ще си загуби работата. јко притежава вол€та и ума ти, ще може да се справи.Ф

»сках да вдигна ръце в отча€ние, защото разбрах, че не съм усп€л да помогна на при€тел€ си от банката да разбере. “ой просто не можеше да пов€рва, че сътрудникът му страда от сериозно забол€ване. Ќе можех да направ€ нищо друго, освен да чакам.

„овекът наистина се подхлъзна и бе уволнен. —лед като го уволниха, ние вл€зохме в контакт с него. Ѕез много шум той възприе принципите и процедурата, които б€ха помогнали на нас. Ѕез съмнение е на път да се възстанови. «а мен този случай илюстрира липсата на разбиране относно истински€ проблем на алкохолика и липсата на знани€ каква полезна рол€ могат да изигра€т работодателите за спас€ване на болните си служители.

јко искате да помогнете, би било добре да не вземате предвид собственото си пиене или въздържание. Ѕило тежък пи€ч, умерен пи€ч или въздържател, вие веро€тно имате изградени твърди представи, а може би и предразсъдъци. ¬еро€тно хората, които пи€т умерено, се дразн€т повече от алкохолиците, отколкото пълните въздържатели. јко пиете умерено и познавате собствените си реакции, твърде веро€тно е да сте сигурен в много неща, които по отношение на алкохолика може да не са верни.

 ато умерен пи€ч вие можете да пиете или да не пиете.  огато пожелаете, вие контролирате пиенето си. ѕон€кога вечер вие можете да си позволите леко препиване и на следващата сутрин се събуждате, разтърсвате глава и отивате на работа. «а вас алкохолът не представл€ва истински проблем. Ќе сте в състо€ние да разберете как може той да бъде проблем за другите, освен за безгръбначните и глупавите.

 огато човек има работа с алкохолик, естествено може да се дразни от това, че един мъж може да бъде толкова слаб, глупав и безотговорен. ƒори когато разбирате по-добре болестта, това чувство може да се усили.

≈дин поглед към алкохолика във вашата организаци€ често е показателен. Ќима той обикновено не е блест€щ, умен, с въображение и дарба да бъде харесван?  огато е трезвен, нима не работи усърдно и не се стреми да изпълни задачите си? јко притежава тези качества и не пие, струва ли си да бъде запазен? «аслужава ли същото внимание като другите боледуващи служители? —трува ли си да бъде спасен? јко отговорът ви е положителен, по чисто човешки, по служебни или и по двете причини, тогава следващите предложени€ могат да ви бъдат от полза.

ћожете ли да подтиснете чувството, че имате работа единствено с лош навик, с инат или слабоволие? јко това ви затрудн€ва, може би си струва да прочетете отново глави ¬тора и “рета, в които подробно се обсъжда забол€ването алкохолизъм. ¬ие, като делови човек, искате първо да узнаете услови€та, а след това да търсите резултатите.

јко приемете, че служител€т ви е болен човек, ще му бъде ли простено това, което е извършил преди? ћогат ли да бъдат забравени миналите му прегрешени€? ћоже ли да бъде възприето, че е бил жертва на деформирано мислене, причинено пр€ко от въздействието на алкохола върху мозъка му?

ƒобре си спомн€м шока, който изжив€х, когато един виден лекар от „икаго ми разказа за случаи, при които повишеното нал€гане на гръбначномозъчната течност е довело до разкъсване на мозъка. Ќе е чудно, че алкохоликът е непон€тно ирационален.

 ой не би бил ирационален, ако мозъкът му е възпален? Ќормалните пи€чи не са засегнати по този начин от алкохола, нито пък могат да разберат отклонени€та на алкохолика. ¬аши€т служител може би се опитва да прикрие много от своите веро€тно твърде непри€тни прегрешени€.

ћоже да са отвратителни. ¬еро€тно вие не сте в състо€ние да разберете как може един толкова пор€дъчен човек да постъпва толкова лошо. Ќо тези прегрешени€, колкото и да са тежки, обикновено могат да бъдат об€снени с ненормалното въздействие на алкохола върху негови€т мозък.  огато е в запой или излиза от него, алкохоликът, който в нормално състо€ние е образец за честност, извършва неверо€тни неща. ѕо-късно той изпитва ужасно отвращение към постъпките си. ѕочти винаги това гротескно поведение е израз единствено на едно преходно състо€ние.

“ова не означава, че всички алкохолици са честни и пор€дъчни, когато не пи€т. –азбира се, това не е в€рно и такива хора често се опитват да ви мам€т. ¬иждайки опитите ви да про€вите разбиране и да помогнете, н€кои хора ще се опитат да се възползват от добрината ви. јко сте сигурни, че служител€т ви не иска да спре да пие, той може да бъде уволнен, при това колкото по-рано, толкова по-добре. ¬ие не му помагате като го държите на работа. ”волнението на такъв човек може да се окаже от полза за него.

ћоже би той се нуждае точно от това изхвърл€не. «а себе си зна€, че компани€та не би могла да направи нищо, което да ме спре, защото докато усп€вах да задържа работата си, аз не б€х в състо€ние реално да си дам сметка колко тежко е положението ми. јко първо ме б€ха уволнили и след това б€ха предприели мерки да ми предостав€т решението, посочено в тази книга, може би шест месеца по-късно щ€х да се върна при т€х в добро състо€ние.

»ма обаче много хора, които искат да спрат и с т€х можете да постигнете много. јко се отнас€те към т€х с разбиране, всичко ще ви се изплати с лихвите. ¬еро€тно имате предвид такъв човек. “ой иска да спре да пие, а вие искате да му помогнете, дори и само защото това е в интерес на работата. сега знаете повече за алкохолизма. ¬иждате, че човекът е физически и психически болен. »мате доброто желание да забравите предишните му изпълнени€. Ќека предположим, че подходите към проблема по следни€ начин:

«а€вете му, че знаете за неговото пиене и че това тр€бва да спре. Ѕихте могли да му кажете, че цените неговите способности, че искате да го запазите, но н€ма да го направите, ако продължава да пие. ¬ този момент твърдата позици€ е помогнала на много от нас.

—лед това можете да го убедите, че н€мате намерение да изнас€те проповеди, да го поучавате или осъждате; ако сте постъпвали така по-рано, то е било поради неразбиране на проблема. јко ви е възможно, покажете му, че не изпитвате лоши чувства към него. ¬ този момент би било добре да об€сните какво представл€ва забол€ването алкохолизъм.  ажете му, че сте убеден, че е тежко болен човек и тъй като може би е обречен, попитайте го иска ли да се възстанови.

«адавате му този въпрос, защото много алкохолици с деформирано съзнание и отровени от алкохола, не жела€т да се откажат. ј иска ли да се откаже сами€т той? √отов ли е да предприеме необходимите стъпки, да се подложи на всичко, за да се възстанови, за да спре да пие завинаги?

јко отговори с да, наистина ли има такива намерени€ или дълбоко в себе си мисли, че ви заблуждава и че след известна почивка и лечение ще може да си пийва по малко от време на време? Ќие см€таме, че човекът тр€бва подробно да бъде изпитан по тези въпроси. ”бедете се, че не заблуждава нито вас, нито себе си.

¬ие сами ще прецените дали тр€бва да споменавате за тази книга. јко той се колебае и все още мисли, че може да продължава да пие, дори само бира, по-добре би било да бъде уволнен при следващи€ запой, който неизбежно ще дойде, ако човекът е алкохолик. “ова тр€бва да му бъде пределно €сно. ¬ие или имате работа с човек, който може и ще се възстанови, или не. јко не иска да се възстанови, защо да си губите времето с него? “ова може би изглежда жестоко, но обикновено е най-добри€т път.

—лед като се убедите, че служител€т ви иска да се възстанови и че е готов да направи всичко необходимо за тази цел, можете да му предложите конкретен начин на поведение. «а повечето алкохолици, които пи€т или току що са излезли от запой, е желателно и дори наложително да бъдат подложени на лечение. ¬ъпросът за лечението тр€бва, разбира се, да бъде отнесен до лекар€ ви.  акъвто и метод да бъде избран, целта му е да прочисти съзнанието и т€лото от въздействи€та на алкохола.

¬ компетентни ръце р€дко се налага дълго или скъпо лечение. —лужител€т ви ще се справи по-добре, ако физическото му състо€ние е такова, че да може да мисли €сно и да не изпитва потребност от алкохол. јко му предложите подобно поведение, може би ще тр€бва да му осигурите средства за лечението, но ние сме убедени, че тр€бва €сно да бъде казано, че всички разходи ще бъдат възстановени по-късно от заплатата му. «а него е по-добре да се чувства отговорен.

јко служител€т приеме вашето предложение, тр€бва да се посочи, че медицинското лечение е само малка част от необходимото. ¬ъпреки че му осигур€вате най-добрите медицински грижи, той тр€бва да разбере, че е необходимо да промени съзнанието си. «а да се справи с алкохола, тр€бва да промени начина си на мислене и поведението си. «а всички нас бе необходимо да поставим възстанов€ването си над всичко друго, защото ако не се б€хме възстановили, щ€хме да изгубим и семействата, и работата си.

”верени ли сте в способността му да се възстанови? ƒокато все още обсъждаме въпроса за доверието, в състо€ние ли сте да приемете за себе си, че това е строго личен въпрос, че алкохолните му прегрешени€ и лечението, което тр€бва да бъде проведено, не тр€бва да бъдат обсъждани никога без неговото съгласие? ƒобре би било да поговорите с него на тази тема, когато се върне.

Ќека се върнем на темата на тази книга: т€ съдържа подробни предложени€, чрез които служител€т може да разреши проблема си. «а вас н€кои от идеите са новост. ћоже би не сте напълно съгласен с подхода, който предлагаме. ¬ никакъв случай не см€таме, че това е единственото решение, но що се отнас€ до самите нас, то ни помогна. ¬ крайна сметка, нима не търсите по-скоро резултати, отколкото пътища за т€хното постигане?

Ќезависимо от това дали ваши€т служител ще възприеме идеите или не, той ще научи мрачната истина за алкохолизма. “ова ни най-малко н€ма да го нарани, дори и да не възприеме този метод.

Ќие ви предлагаме да предоставите тази книга на лекар€, който ще се грижи за пациента по време на лечението. јко прочете тази книга веднага щом бъде в състо€ние да го направи, докато е във фаза на депреси€, пациентът може би ще си даде сметка за състо€нието си.

Ќад€ваме се, че лекар€т е съобщил на пациента истината за състо€нието му, каквато и да е т€.  огато книгата бъде връчена на човека, най-добре е никой да не му казва, че тр€бва да се придържа към предложени€та, направени в не€. „овекът сам тр€бва да реши за себе си.

–азбира се, вие си мислите, че промененото ви отношение и съдържанието на тази книга ще извършат чудото. ¬ н€кои случаи това ще стане, а в други не. Ќие обаче см€таме, че ако продължавате така, процентът на успехите ще ви удовлетвори. — разрастването на нашата дейност и с нарастването на бро€ на нашите членове, ние се над€ваме, че вашите служители ще имат възможността да вл€зат в личен контакт с н€кои от нас. ћеждувременно ние сме убедени, че може да бъде постигнато много само с използването на книгата.

 огато служител€т ви се върне, поговорете с него. ѕопитайте го дали мисли, че е намерил отговор. јко е в състо€ние откровено да обсъди с вас проблемите си, ако е убеден, че го разбирате и н€ма да се разстрои от това, което би искал да каже, той веро€тно бързо ще напредне.

¬ъв връзка с това, в състо€ние ли сте да запазите спокойствие, ако служител€т започне да ви разкрива ужасни неща?

“ой може, например, да ви разкрие, че е фалшифицирал отчетите си или че е възнамер€вал да ви лиши от най-добрите ви клиенти. ¬същност, би могъл да ви каже почти всичко, ако е възприел нашите предложени€, които, както знаете, изискват да бъдем напълно честни. ¬ състо€ние ли сте да преглътнете това като една изгубена сделка и да започнете отношени€та си с него от нова страница?

јко ви дължи пари, може би ще искате да се договорите за разплащането. јко ви говори за семейното си положение, вие без съмнение можете да направите полезни предложени€. ћоже ли той да говори откровено с вас, стига да не разнас€ служебни клюки и да не критикува колегите си?

— такива служители такова поведение изисква безгранична преданост.

Ќай-големите непри€тели за нас, алкохолиците, са притаеното чувство на обида, ревността, завистта, чувството за безизходица и страхът. ƒокато хората работ€т съвместно, винаги ще има съперничество, а от него произтичат известни вътрешни търкани€. ѕон€кога ние, алкохолиците, си въобраз€ваме, че другите се опитват да ни измест€т. „есто това съвсем не е в€рно. ѕон€кога обаче пиенето ни може да бъде използвано злонамерено.

—ещаме се за един случай, когато един злонамерен човек винаги си правеше малки при€телски шегички с подвизите на един алкохолик. ѕо този начин той тихомълком сееше клюки. ¬ друг случай един алкохолик бе изпратен в болница за лечение. ¬ началото много малко хора знаеха за това, но не след дълго слухът плъзна из ц€лото предпри€тие.

≈стествено тези неща намалиха шансовете на човека за възстанов€ване. –аботодател€т често може да предпази жертвата от подобни клюки. –аботодател€т н€ма право да про€в€ва предпочитани€, но винаги може да защити даден човек от излишни провокации и несправедливи критики.

 ато ц€ло алкохолиците са енергични хора. “е се труд€т усърдно и се весел€т усърдно. ¬аши€т служител сигурно ще се старае много в работата си. “ъй като е до известна степен изтощен и тр€бва тепърва да се приспособи физически и умствено към живот без алкохол, той може да се престарава.

ћоже да ви се наложи да охлаждате ентусиазма му да работи по шестнадесет часа дневно. ћоже да се наложи да го поощр€вате да се развлича от време на време. “ой веро€тно ще желае да помага на други алкохолици, а това може да се случва през работно време. –азумните отстъпки ще бъдат от полза. “ази дейност е необходима, за да поддържа трезвостта си.

—лед като ваши€т служител издържи н€колко месеца без да пие, ще можете да използвате опита му по отношение на други служители, които се върт€т във въртележката на алкохолизма при условие, че са съгласни да допуснат трети човек до себе си. ≈дин алкохолик, който се е възстановил, но е на относително по-ниска длъжност, може да говори с човек с по-високо служебно положение. “ой като е възприел съвсем нов начин на живот, той никога н€ма да злоупотреби с положението.

ћожете да имате доверие в служител€ си. ƒълги€т опит с извинени€та на алкохолиците естествено събужда подозрени€.  огато след време съпругата му се обади и съобщи, че е болен, веро€тно ще си помислите, че е пи€н.

јко е пи€н и все още се опитва да се възстанови, той ще си го признае, дори това да му струва работата. “ой знае, че тр€бва да бъде честен, ако иска да оцелее. ўе оцени факта, че не се страхувате за него, че не го подозирате и че не се опитвате да направл€вате живота му така, че да бъде предпазен от изкушението да пие. јко съвестно следва програмата за възстанов€ване, може да отиде навс€къде, където го изисква вашата работа.

јко се препъне дори и веднъж, ще тр€бва да вземете решение дали да не го освободите от работа. јко сте сигурни, че намерени€та му не са сериозни, без съмнение следва да го уволните. јко, напротив, сте сигурен, че полага всички усили€, може би ще поискате да му дадете още една възможност. ¬ъпреки това не се чувствайте принуден да го задържите, защото вече сте изпълнили добре задължени€та си.

»ма още нещо, което бихте могли да направите. јко вашата организаци€ е гол€ма, бихте могли да предоставите тази книга на младшите ръководители. Ќека зна€т, че не водите война с алкохолиците в организаци€та.

ћладшите ръководители често се намират в затруднено положение. ѕодчинените им често са техни при€тели. «атова, поради една или друга причина те ги прикриват с надеждата, че нещата ще се оправ€т. „есто рискуват собственото си положение, като се опитват да помагат на тежките пи€чи, които отдавна е тр€бвало да бъдат уволнени или на които отдавна е тр€бвало да бъде дадена възможност да оздраве€т.

—лед като прочете тази книга, един младши ръководител може да отиде при такъв човек и да каже приблизително следното:

Д¬иж, ≈д. »скаш ли да спреш да пиеш или не? ¬секи път, когато се напиваш, ме злепостав€ш. Ќе е честно спр€мо мен или фирмата. Ќаучих нещо за алкохолизма. јко ти си алкохолик, тогава си много болен човек. ѕостъпваш като такъв. ‘ирмата иска да ти помогне да се оправиш и ако про€в€ваш интерес, има изход. јко го възприемеш, миналото ти ще бъде забравено и н€ма да се съобщава, че си постъпвал на лечение. Ќо ако не можеш или не искаш да спреш да пиеш, см€там, че тр€бва да подадеш оставка.Ф

ћладши€т ръководител може да не възприеме съдържанието на тази книга. Ќе е необходимо и пон€кога не тр€бва да € показва на служител€ алкохолик, но поне ще разбере проблема и вече н€ма да се подвежда от обичайните обещани€. ўе бъде в състо€ние да заеме една справедлива и праволинейна позици€ спр€мо такъв човек. Ќ€ма да има повече основани€ да прикрива н€кой служител алкохолик.

Ќещата се свеждат до следното: никой не бива да бъде уволн€ван, само защото е алкохолик. јко иска да спре, следва да му се даде истинска възможност за това. јко не може или не иска да спре, тогава следва да бъде освободен. »зключени€та са много малко.

—м€таме, че с този подход ще се постигнат н€колко неща. “ой ще даде възможност на добрите хора да се възстанов€т. —ъщевременно н€ма да ви бъде трудно да се отървете от онези, които не могат или не искат да спрат. јлкохолизмът причин€ва сериозни вреди на организаци€та ви, свързани със загуба на време, хора и репутаци€. Ќад€ваме се, че нашите предложени€ ще ви помогнат да спрете тези пон€кога сериозни загуби. —м€таме, че ви даваме разумен съвет да спрете загубите и да дадете шанс на онези, които го заслужават.

Ќеотдавна се обърнахме към вицепрезидента на един гол€м промишлен концерн.

“ой каза: Дћного се радвам, че сте успели да се справите с алкохола. ѕолитиката на тази компани€ обаче е да не се намесваме в навиците на нашите служители. јко даден човек пие толкова много, че не усп€ва да изпълни служебните си задължени€, ние го уволн€ваме. Ќе виждам как бихте могли да ни помогнете, защото, както виждате, ние н€маме проблеми с алкохолизма.Ф

—ъщата компани€ изразходва вс€ка година милиони за проучвателна дейност. –азходите за производството са изчислени до стотинка. ѕритежава бази за отдих. –аботещите имат професионална осигуровка.  омпани€та про€в€ва истинска загриженост, както човешка, така и служебна, за благоденствието на служителите. Ќо що се отнас€ до алкохолизма, те просто не в€рват, че имат такива проблеми.

“ова веро€тно е обичайно виждане. Ќие, които като общност познаваме добре делови€ св€т, поне от гледна точка на алкохолизма, тр€бваше да се усмихнем на това искрено убеждение на вицепрезидента. Ѕи се ужасил, ако знаеше колко скъпо струва алкохолизмът на организаци€та му вс€ка година. ¬еро€тно в тази компани€ има много истински или потенциални алкохолици. —м€таме, че ръководителите на големи предпри€ти€ р€дко си дават сметка колко често се среща този проблем.

ƒори ако мислите, че вашата организаци€ н€ма проблеми с алкохолизма, струва си да погледнете отново. ¬еро€тно ще откриете н€кои интересни неща.

–азбира се, тази глава се отнас€ до алкохолиците, болните хора, хората с помрачено съзнание. Ќаши€т при€тел, вицепрезидентът, имаше предвид обичайните пи€чи или гул€йджии. ўо се отнас€ до т€х, неговата политика несъмнено е разумна, но той не правеше разлика между такива хора и алкохолиците.

Ќе тр€бва да мислите, че е необходимо да се отдели повече време или внимание на служител€ алкохолик. “ой не тр€бва да бъде привилегирован. ƒобри€т човек Ц този, който може да се възстанови, - н€ма да изисква такива неща. “ой н€ма да се натрапва. Ќапротив, ще работи като вол и ще ви бъде благодарен до последни€ си ден.

ƒнес аз притежавам една малка компани€. »мам двама служители алкохолици, които работ€т колкото петима обикновени продавачи. «ащо не? “е имат нов начин на живот и б€ха спасени от истинска смърт. ѕолучих удовлетворение от всеки миг, който вложих, за да им помогна да се възстанов€т.

пїњ

–Ы–µ—З–µ–љ–Є–µ –љ–∞ –∞–ї–Ї–Њ—Е–Њ–ї–Є–Ј–Љ–∞, –Р–Р –≥—А—Г–њ–∞ "–Я—А–Њ–±—Г–ґ–і–∞–љ–µ" –°—В–∞—А–∞ –Ч–∞–≥–Њ—А–∞