aa-stara-zagora

9. ъм съпругите

— малки изключени€ в нашата книга дотук се говори за мъже. Ќо това което говорихме се отнас€ и за жените. ƒейностите ни в полза на жените, които пи€т се увеличават. ¬сичко сочи, че жените си възвръщат здравето също толкова лесно колкото и мъжете, ако следват нашите предложени€.

»ма обаче и други хора, които са свързани с човека, който пие - съпругата, ко€то трепери от страх пред следващи€ запой, майката и бащата които гледат как синът им се топи.

—ред нас има съпруги и при€тели чиито проблеми са намерили разрешение, както и такива, които не са стигнали до щастлива развръзка. Ќие искаме съпругите на јј да се обърнат към съпругите на мъжете, които пи€т прекалено много. “ова, което те казват, се отнас€ до почти всички свързани емоционално или кръвно с алкохолик.

 ато съпруги на анонимни алкохолици ние бихме искали да почувствате, че сме в състо€ние да ви разберем както никой друг би ви разбрал. »скаме да анализираме грешките които б€хме направили. »скаме да ви оставим с чувството, че н€ма толкова трудни положени€, нито толкова големи нещасти€, които не могат да се превъзмогнат.

Ќ€ма никакво съмнение, ние преминахме труден път. »махме дълги срещи с наранена гордост, разочарованието, неразбирането и страха. “е не са при€тни спътници. »зпитвахме сълзливо съчувствие, изпитвахме горчива €рост. Ќ€кои от нас се лашкаха от една крайност до друга с надеждата, че н€кой ден мъжете които обичахме ще дойдат на себе си.

Ќашата в€рност и желанието съпрузите ни да ход€т с вдигната глава като другите мъже, ни водеха до различни затруднени€. Ќие б€хме всеотдйни и себепожертвователни.  азвахме безброй лъжи за да запазим репутаци€та на съпрузите си. ћолехме се, умол€вахме, б€хме търпеливи. яростно се нахвърл€хме. Ѕ€гахме от къщи. »зпадахме в истери€. Ѕ€хме ужасени. “ърсехме съчувствие. «а отмъщение подържахме връзки с други мъже.

ћного вечери домовете ни се превръщаха в бойно поле. Ќа сутринта се целувахме и се сдобравахме. ѕри€телите ни често ни съветваха да изоставим съпрузите си и ние ги изостав€хме за винаги. ћъжете ни полагаха тържествени клетви, че завинаги се отказват от пиенето. Ќие им в€рвахме както никой друг не можеше и не искаше. —лед това, след н€колко дни, месеци или седмици всичко започваше отначало.

–€дко посрещахме при€телите си в къщи, защото никога не знаехме кога или в какво състо€ние ще се по€ви домакина. ѕодържахме малко контакти. «апочнахме да живеем в пълна самота.  огато ни канеха, съпрузите ни изпиваха толкова много напитки, че провал€ха срещите ни. јко пък не пиеха, самосъжалението убиваше вс€ка радост.

Ќикога н€махме финансова сигурност. »ли ги заплашваше уволнение или не работеха. ƒори и бронирана кола не би могла да донесе плика със заплатата в къщи. Ѕанковата сметка се топеше като сн€г през юни.

ѕон€кога имаше и други жени. “ова откритие беше сърцераздирателно; колко жестоко беше да ни казват че други разбират съпрузите ни по-добре от нас!

Ќезависимо от върволиците кредитори, шерифи, полицаи, при€телчета и дори дами, които пон€кога водеха в къщи - съпрузите ни мислеха за негостоприемни. Уƒосадница, за€дливка, студен душФ - така ни наричаха. Ќа следващи€ ден като идваха на себе си, ние им прощавахме и се опитвахме да забравим.

ќпитвахме се да съхраним обичта на децата към баща им. Ќа малките казвахме, че той е болен и това беше по-близо до истината отколкото предполагахме. “е удр€ха децата ни, избиваха рамките на вратите, разтрошаваха ценни€ порцелан, изтръгваха клавишите на пи€ното. —лед тези безобрази€ се втурваха навън, заплашвайки че отиват завинаги при другата жена. ¬ отча€нието си сами се напивахме - с напиване да спрем всички запивани€. –езултатът беше неочакван Ц това се харесваше на мъжете ни.

¬еро€тно в такъв момент се развеждахме и водихме децата при родителите си. —лед това родителите на съпруга ни, ни критикуваха че сме ги изоставили. ќбикновенно не си отивахме, продължавахме все така. Ќай-накра€ си намирахме работа, защото ни очакваше недоимък.

 огато запоите зачест€ваха търсехме лекарска помощ. ќбезпокоителните физически и психически симптоми, депреси€та и чувството за малоценност, които обхващаха съпрузите ни - всичко това ужас€ваше и разтройваше.  ато животни хванати в капан, ние търпеливо се катерехме, но всеки път падахме изморени след всеки опит да се освободим. ѕовечето от нас достигнаха до крайни€ стадий, свързан с оздравителни, психиатрични болници и затвори. ѕон€кога б€хме в разгара на делириум и лудост. —мъртта често бе наблизо.

ѕри такива услови€ ние допускахме грешки. Ќ€кои от т€х произтичаха от непознаване на алкохолизма. ѕон€кога смътно усещахме, че имаме работа с болни хора. јко напълно разбирахме естеството на забол€ването алкохолизъм, поведението ни би било друго.

 ак можеха мъже, които обичат съпругите и децата си да постъпват толкова егоистично, толкова коравосърдечно, толкова жестоко? “ези хора не могат да обичат, си мислехме ние. » точно когато се убеждавахме в т€хното коравосърдечие те ни изненадваха със своите УтвърдиФ решени€ и про€ви на внимание. «а известно време си възвръщаха сво€ привлекателен облик, но скоро отново разбиваха обичта на парчета.  огато ги попитахме защо отново пи€т, те ни отговар€ха с н€какво глупаво извинение или изобщо не ни отговар€ха. “ова беше толкова объркващо. Ќима толкова погрешно б€хме преценили мъжете за които се б€хме омъжили?  огато пиеха ни б€ха чужди. ѕон€кога ни б€ха толкова недостъпни, че имахме чувството, че около т€х е издигната дебела стена.

Ќо дори и да не обичаха семействата си, как можеха да бъдат толкова слепи спр€мо себе си.  акво беше станало със способността да разсъждават, със здравомислието и вол€та им? «ащо не можеха да вид€т, че пиенето ги разрушава? «ащо се съглас€ваха, когато тези опасности им б€ха посочвани и веднага след това се пропиваха.

“ова са едни от въпросите, които бушуват в ума на вс€ка жена, ко€то има съпруг алкохолик. Ќад€ваме се тази книга да е отговорила на н€кои от т€х. ћоже би и ваши€т съпруг живее в странни€ св€т на алкохолизма, където всичко е изкривено и изопачено. ћоже да видите, че с по-добрата си половина той ви обича. –азбира се, има и несъвместимост, но в повечето случаи алкохоликът само привидно не ви обича и е невнимателен; обикновенно той казва и прави такива неща, защото е деформиран и болен. ƒнес повечето от нас са по-добри съпрузи и бащи от вс€кога.

ќпитайте се да не осъждате съпруга си алкохолик, независимо какво казва или какво прави. “ой е просто един много болен и неразумен човек. ќтнас€йте се към него като към човек, който е болен от пневмони€.  ато ви разгневи си спомнете, че е тежко болен.

»ма важно изключение от гореспоменатото. ƒаваме си сметка, че н€кои мъже са толкова злонамерени, че никакво търпение н€ма да помогне. ≈дин алкохолик с такава нагласа ще използва тази глава като то€га върху главата ви. Ќе му позвол€вайте да прави това. јко характера му е такъв, може би е по-добре да го напуснете. –едно ли е да разруши ваши€ живот и този на децата ви. ќсобенно ако има възможност да спре да пие, ако наистина иска да заплати високата цена.

ѕроблема с който се сблъсквате обикновенно влиза в една от 4 категории:

ѕърва: ¬аши€т съпруг е може би тежък пи€ч. ћоже да пие посто€нно или в опредлени случаи. ћоже би дава прекалено много пари за алкохол. јлкохолът може да го уврежда умствено и физически, но той не си дава сметка за това. ѕон€кога кара вас и при€телите ви да се срамувте заради него. —игурен е, че може да се справи с алкохола, че той не му вреди, че помага на бизнеса му. ¬еро€тно ще се обиди, ако го наречете алкохолик. —ветът е пълен с хора като него. Ќ€кои ще намал€т пиенете или въобще ще го спрат, но други н€ма да го направ€т. ќт онези, които продължават гол€ма част ще се превърнат в истински алкохолици.

¬аши€т съпруг е може би тежък пи€ч. ћоже да пие посто€нно или в опредлени случаи. ћоже би дава прекалено много пари за алкохол. јлкохолът може да го уврежда умствено и физически, но той не си дава сметка за това. ѕон€кога кара вас и при€телите ви да се срамувте заради него. —игурен е, че може да се справи с алкохола, че той не му вреди, че помага на бизнеса му. ¬еро€тно ще се обиди, ако го наречете алкохолик. —ветът е пълен с хора като него. Ќ€кои ще намал€т пиенете или въобще ще го спрат, но други н€ма да го направ€т. ќт онези, които продължават гол€ма част ще се превърнат в истински алкохолици.

¬тора: ¬аши€т съпруг не може да контролира пиенето си, защото не е в състо€ние да се въздържа дори когато го желае.  огато пие често става неконтролируем. ѕризнава това за в€рно, но е сигурен, че ще се справи. «апочва да опитва със или без ваша помощ различни начини да пие по-малко или да не пие изобщо. ¬еро€тно започва да губи при€телите си. ¬еро€тно се тревожи и започва да си дава сметка, че не може да пие като другите хора. ѕон€кога пие сутрин или през ден€ за да успокои напрежението. —лед сериозно запиване има угризени€ на съвестта и ви казва, че иска да спре да пие.  огато излезе от запой си мисли как да продължи да пие с м€рка следващи€ път. Ќие см€таме, че този човек е в опасност. “ова са белезите на истински€ алкохолик. ћоже би все още се справ€ добре с работата си. ¬се още иска да спре. ¬се още не е съсипал всичко.  акто казваме между нас: У“ой иска да пожелае да спре.Ф

“рета: “ози съпруг е отишъл много по-далече от съпруг номер две, сега състо€нието му се е влошило. ѕри€телите му са се изпокрили, домът му е пред разруха и той не може да се задържи на работа. ћоже би вече сте викали лекар и страшната обиколка по изтрезвителни и болници и започнала. “ой признава, че не може да пие като другите, но не знае защо. ¬копчва се в мисълта, че може да намери начина за това. ћоже би вече е стигнал до момента, в който вече иска да спре, но не може да го стори. Ќегови€ случай повдига много въпроси, на които ще се опитаме да отговорим. ¬ие наистина може да храните надежда в тези случаи.

¬аши€т съпруг не може да контролира пиенето си, защото не е в състо€ние да се въздържа дори когато го желае.  огато пие често става неконтролируем. ѕризнава това за в€рно, но е сигурен, че ще се справи. «апочва да опитва със или без ваша помощ различни начини да пие по-малко или да не пие изобщо. ¬еро€тно започва да губи при€телите си. ¬еро€тно се тревожи и започва да си дава сметка, че не може да пие като другите хора. ѕон€кога пие сутрин или през ден€ за да успокои напрежението. —лед сериозно запиване има угризени€ на съвестта и ви казва, че иска да спре да пие.  огато излезе от запой си мисли как да продължи да пие с м€рка следващи€ път. Ќие см€таме, че този човек е в опасност. “ова са белезите на истински€ алкохолик. ћоже би все още се справ€ добре с работата си. ¬се още иска да спре. ¬се още не е съсипал всичко.  акто казваме между нас: У“ози съпруг е отишъл много по-далече от съпруг номер две, сега състо€нието му се е влошило. ѕри€телите му са се изпокрили, домът му е пред разруха и той не може да се задържи на работа. ћоже би вече сте викали лекар и страшната обиколка по изтрезвителни и болници и започнала. “ой признава, че не може да пие като другите, но не знае защо. ¬копчва се в мисълта, че може да намери начина за това. ћоже би вече е стигнал до момента, в който вече иска да спре, но не може да го стори. Ќегови€ случай повдига много въпроси, на които ще се опитаме да отговорим. ¬ие наистина може да храните надежда в тези случаи.

„етвърта: ћоже би имате съпруг, който напълно ви е отча€л. “ой е бил въдвор€ван от едно заведение в друго. “ой буйства и е напълно полуд€л когато е пи€н. ћоже би е изпадал в делириум тременс. ћоже би лекарите клат€т глава и ви съветват да го въдворите в болнично заведение. ћоже би сте били принудени да го направите. “ази картина може да не е толкова мрачна както изглежда. ћного от нашите съпрузи б€ха стигнали дотам и се възстановиха. ћоже би имате съпруг, който напълно ви е отча€л. “ой е бил въдвор€ван от едно заведение в друго. “ой буйства и е напълно полуд€л когато е пи€н. ћоже би е изпадал в делириум тременс. ћоже би лекарите клат€т глава и ви съветват да го въдворите в болнично заведение. ћоже би сте били принудени да го направите. “ази картина може да не е толкова мрачна както изглежда. ћного от нашите съпрузи б€ха стигнали дотам и се възстановиха.

Ќека се върнем сега към съпруг номер едно.  олкото и да е странно, трудно бихте могли да е справите с него. “ой се наслаждава на пиенето. ћоже би самата вие се наслаждавате на чашката когато не прекал€ва. ѕрекарали сте прекрасни вечери в разговори на чашка пред камината. ћоже би и двамата харесвате компаниите, които биха били скучни без пиене. —амите ние сме се наслаждаваки на такива вечери, прекарвахме при€тно. ѕознаваме алкохола като средство за общуване. Ќ€кои от нас см€тат, но не всички - е той има своите предимства, когато се използва разумно.

ѕърви€т принцип за постигане на успех е никога да не се гневите - дори когато се наложи временно да напуснете съпруга си, следва да си отидете, ако можете без лоши чувства. “ърпението и доброто настроение са крайно необходими.

—едващата ни мисъл е, че никога не тр€бва да му казвате какво тр€бва да прави по отношение на пиенето си. јко си втълпи, че сте досадна и убивате вс€ка радост, шансовете ви да постигнете нещо са нулеви. “ой ще използва това като извинение за да пие повече. ўе ви каже че не го разбирате. “ова може да ви доведе до самотни вечери. “ой може да потърси друг човек за да се утеши, не винаги мъж.

ѕиенето на съпруга ви не тр€бва да развал€ отношени€та ви с при€телите или децата ви. “е имат нужда от вашата близост или помощ. ¬ъзможно е живота ви да е пълноценен и полезен дори ако съпруга ви продължава да пие. ѕознаваме жени, които не се страхуват и дори са щастливи при тези услови€. Ќе се стремете да промен€те съпруга си. ћоже би н€ма да успеете, дори и да се стараете.

«наем, че пон€кога трудно се спазват тези препоръки, но ще си спестите много, ако ги съблюдавате. ¬ъзможно е съпруга ви да почне да цени разумното ви поведение и търпение. “ова може да положи основите на един при€телски разговор относно алкохола. ќпитайте се да го поощрите сам да повдигне въпроса. ѕо време на такъв разговор не го критикувайте. ќпитайте се вместо него да се поставите на негово м€сто. Ќека се убеди, че искате по-скоро да му помогнете, а не да го упреквате.

 огато повдигне въпроса, може да му предложите да прочете тази книга или поне главата за алкохолизма.  ажете му, че се тревожите, макар че веро€тно е излишно. ћислите, че той следва да опознае по-добре проблема, рисковете които поема, ако пие прекалено много. ѕокажете му, че в€рвате във възможностите му да спре пиенето.  ажете му, че не искате да бъдете досадница; само искате да се грижи за здравето си. ѕо този начин бихте събудили интереса му към проблема на алкохолизма.

¬еро€тно има алкохолици сред познатите му. Ѕихте могли да му предложите вие да се заемете с т€х заедно. ѕи€чите обичат да помагат на други пиещи. ¬аши€т съпруг може би ще пожелае да поговори с т€х.

јко този подход не привлече вниманието на съпруга ви, може би ще е по-добре да изоставите темата, но след при€телски разговор, съпруга ви сам ще подхване темата. ћоже би ще се наложи търпеливо да изчакате, но си струва да про€вите търпение. —ъщевременно, може би е необходимо да помогнете на съпругата на друг проблемен пи€ч. јко действате по тези принципи, съпругът ви може да спре или да намали пиенето си.

—ега да предположим, че съпруга ви отговар€ на описанието на съпруг номер две. “р€бва да се приложат същите принципи, които се отнас€т за съпруг номер едно. —лед поредни€ запой го попитайте дали наистина иска да се откаже. Ќе искайте да направи това заради вас или н€кой друг. ѕросто би ли искал да го направи?

»ма гол€ма веро€тност да го направи. ѕокажете му ваши€ екземпл€р от тази книга и му кажете какво сте научили за алкохола. ƒайте му да разбере, че авторите на тази книга про€в€ват разбиране, защото са алкохолици. –азкажете му н€колко интересни истории които сте прочели. јко см€тате, че духовната програма може да го затрудни, помолете го да погледне главата за алкохолизма. “огава може би ще про€ви достатъчно интерес за да продължи.

јко про€ви ентусиазъм, вашето съдействие ще означава много. јко се отнесе хладно или мисли, че не е алкохолик, оставете го на мира. Ќе го насилвайте да следва нашата програма. —емената са посети в съзнанието му. “ой знае че хил€ди хора като него са се оправили. ¬ъпреки това не му напомн€йте за това след като е пил. –ано или късно веро€тно ще го заварите да чете книгата. »зчакайте докато повтар€щите се препъвани€ го убед€т, че тр€бва да действа, защото колкото повече го пришпорвате, толкова повече забав€те възстанов€ването му.

јко имате съпруг номер три, веро€тно имате късмет. ѕонеже сте сигурна, че той иска да спре, можете да отидете при него радостна като че ли сте открили златна мина. “ой може да не сподели ваши€ ентусиазъм, но почти сигурно ще прочете книгата и може да възприеме програмата. јко го направи, веро€тно н€ма да има нужда да чакате дълго. ѕак повтар€ме - не го натискайте. ќставете го сам да реши. —покойно приемете още н€колко запо€. √оворете за състо€нието му или за тази книга, единствено ако сам повдигне въпроса. ¬ н€кои случаи оставете хора извън семейството да донесат тази книга. “е могат да го подтикнат към действие без да предизвикат враждебност. јко извън пиенето ваши€т съпруг е нормален човек, на този етап шансовете ви са добри.

јко предположите, че мъжете от четвъртата група са безнадежни, то това не е така. ћного от Ујнонимните алкохолициФ б€ха такива. ¬сички се б€ха отказали от т€х. ѕоражението изглеждаше неизбежно. » все пак такива мъже достигат до внушително и мощно възстанов€ване.

»ма и изключени€. Ќ€кои мъже са толкова увредени от алкохола, че не могат да спрат. ѕон€кога има случаи, при които алкохолизмът е усложнен от други забол€вани€. ≈дин добър лекар или психиатър може да каже до колко тези усложнени€ са сериозни. “ака или иначе дайте на съпруга си да прочете тази книга. ћоже да се ентусиазира. јко вече е въдворен в н€ко€ институци€, но може да убеди лекар€ и вас, че намерени€та му са сериозни, дайте му възможност да опита наши€ метод, ако лекар€ не см€та, че състо€нието му е твърде опасно. Ќие горещо ви отправ€ме тази препоръка. ¬ продължение на години сме работили с алкохолици въдворени в различни заведени€. ќт публикуването на тази книга насам, јј са освободили хил€ди хора от вс€какви болници и институции. ѕо-гол€ма част от т€х никога не са се връщали в т€х. —илата на Ѕог е велика.

ћоже би сте в обратното положение. ћоже би съпруга ви е на свобода, а е необходимо да бъде въдворен в болнично заведение. Ќ€кои мъже не могат а и не искат да се възстанов€т от алкохолизма.  огато станат прекалено опасни, за т€хно добро е да бъдат затворени, но разбира се тр€бва да се посъветвате с добър лекар. —ъпругите и децата страдат ужасно, но не повече от самите мъже.

Ќо пон€кога тр€бва да започнете нов живот. ѕознаваме жени, които са го направили. јко такива жени възприемат духовната програма, път€ им ще бъде по лек.

јко съпругът ви пие, вие веро€тно се тревожите за това какво мисл€т околните и не искате да се срещате с при€телите си. ¬се повече и повече се затвар€те в себе си и ви се струва, че всички приказват за положението в дома ви. »зб€гвате разговорите за пиене дори и със собствените си родители. Ќе знаете какво да кажете на децата.  огато съпругът ви се държи зле, вие се превръщате в треперещ затворник, който се моли телефона да не е бил изобретен.

Ќие см€таме, че повечето от тези притеснени€ са излишни. Ќе е необходимо да обсъждате подробно състо€нието на съпруга си, но можете спокойно да кажете на при€телите и децата си за естеството на забол€ването му. “р€бва при това да внимавате да не поставите съпруга си в неудобно положение или да му навредите.

 огато внимателно об€сните на тези хора, че той е болен, вие ще създадете нова атмосфера. Ѕариерите, които сте издигнали между вас и при€телите ви ще изчезнат с нарастване на съчувствието и разбирането. ¬ече н€ма да се чувствате неловко или да се чувствате задължена да се извин€вате, като че ли съпругът ви е слабохарактерен. “ой е всичко друго, но не и това. ¬ашата новопридобита смелост, добър характер и липса на неудобство ще извършат чудеса във взаимотношени€та ви с околните.

—ъщи€т принцип важи и за отношени€та ви с децата. ќсвен ако не се налага да бъдат предпазени от баща си, най-добре е да не се взема страна, в който и да е спор между него и т€х, когато той пие. “огава онова страшно напрежение, което царува в дома на всеки пи€ч ще намалее.

„есто сте се чувствала задължена да казвате на работодателите на съпруга си, че е болен, когато всъщност е бил пи€н. »зб€гвайте да отговар€те на такива въпроси.  огато е възможно оставете съпруга си да отговар€ за т€х. ∆еланието ви да го предпазите не ви дава право да лъжете хората, които имат правото да зна€т къде се намира и какво прави той. ќбсъдете това с него, когато е трезвен или в добро настроение, ако отново ви постави в подобно положение се постарайте да не му се сърдите за последни€ път когато е постъпил така.

—ъществува един вид парализиращ страх. ћоже би се страхувате съпруга ви да не изгуби работата си; мислите за позора и затруднени€та, които ще връхлет€т вас и децата. “ова може да се случи. »ли може би вече се е случвало. јко отново стане, погледнете в по- друга светлина. ћоже би се случва за добро. ћоже да направи така, че съпругът ви завинаги да спре да пие. ј сега вие знаете, че може ако има желание. ћного често това привидно нещастие се превръща за нас в благодат, защото разкрива пред нас пътеката, ко€то води към Ѕог.

ѕо рано отбел€захме колко е добър живота поставен на духовна основа. јко Ѕог е в състо€ние да реши този вечен проблем на алкохолизма, “ой може да разреши и вашите проблеми. Ќие съпругите, установихме, че като всички други страдахме от гордост и самосъжаление, суета и всички онези неща, които превръщат човека в егоцентрик; и на нас не ни б€ха чужди егоизма и неискреността.  огато съпрузите ни почнаха да прилагат духовните принципи в живота си, разбрахме че е желателно и ние да направим същото.

¬ началото н€кои от нас не в€рваха, че се нуждаем от тази помощ. ¬ общи линии мислехме, че сме добри жени и можем да станем още по-добри, ако съпрузите ни спрат да пи€т. ¬същност иде€та, че сме прекалено добри за да имаме нужда от Ѕог е глупава. —ега се опитваме да прилагаме духовните принципи във вс€ка област на живота ни.  огато постъпваме така, ние установ€ваме, че това решава и нашите проблеми; изчезването на страха и тревогата е нещо чудесно. Ќие ви приканваме да опитате нашата програма, защото нищо не е в състо€ние да помогне на съпруга ви повече от радикалната пром€на в отношението ви към него, а Ѕог ще ви посочи как да го постигнете. ¬ървете напред заедно със съпруга си, ако можете.

јко вие и съпругът ви намерите разрешение на проблема с пиенето, вие разбира се ще бъдете много щастливи. ≈стествено всички проблеми н€ма да бъдат разрешени веднага. —емената са започнали да покълват в новата почва, но разтежа им едва е започнал. Ќезависимо от новооткритото ви щастие, ще има и добри и лоши моменти. ћного от старите ви проблеми все още остават. “ака и тр€бва да бъде.

¬ашата в€ра и искреност, както и тази на съпруга ви ще бъдат подложени на изпитание. “р€бва да приемете тези изпитани€ като част от вашето обучение, защото по този начин ще се учите да живеете. ўе допускате грешки, но ако сте насто€телни, те н€ма да се връщат назад. ¬место това ще извлечете от т€х поука. ўом ги преодолеете, животът ви ще стане по-добър.

Ќ€кои от трудностите са раздразнението, наранените чувства и обидата. ѕон€кога съпругът ви ще постъпва неразумно и вие ще искате да го критикувате.  ато се започне от н€ко€ дреболи€, на семейни€ хоризонт могат да струпат буреносните облаци на кавгата. “ези семейни противоречи€ са особенно опасни за съпруга ви. „есто ще тр€бва да поемате отговорност за това да ги изб€гвате или да ги поемате под контрол. Ќикога не забрав€йте, че чувството за обида е смъртна опасност за алкохолика. Ќ€маме предвид непременно да се съглас€вате със съпруга си, когато има естествена разлика във възгледите ви. ѕросто бъдете внимателна и не израз€вайте несъгласието си гневно или чрез критика.

¬ие и съпругът ви ще установите, че можете да се справите със сериозните проблеми по-лесно отколкото с дребните. —ледващи€ път, когато започнете н€кой разгорещен спор на каквато и да е тема , всеки да си запазва правото да се усмихне и да каже: Уѕроблемът става сериозен. —ъжал€вам че се разтроих. ўе го обсъдим по-късноФ. јко съпругът ви живее на духовна основа, той също ще се стреми да заглажда разногласи€та.

—ъпругът ви знае, че ви дължи нещо повече от сво€та трезвеност. »ма желание да постъпва добре. » все пак не тр€бва да очаквате прекалено много. Ќачина му на мислене и поведението му са се градили в продължение на години. “ърпението, толерантността и обичта са най важните неща. ѕро€вете ги сама и те ще се върнат от негова страна. јко и двамата имате желание да се справите със собствените си недостатъци, н€ма да има нужда взаимно да се критикувате.

Ќие носим в себе си образа на идеални€ мъж, онзи на когото бихме искали да приличат нашите съпрузи. Ќай-естественото нещо, когато е решен алкохолни€ му проблем е да искате да постигне този идеал. ≈два ли ще успеете, защото както вие така и той едва започвате своето развитие. Ѕъдете търпелива.

ƒругото чувство, което веро€тно ще ви измъчва е раздразнението, че любовта и верността не са успели с алкохолизма на съпрузите ви. Ќе ви допада това, че съдържанието на една книга или работата на друг алкохолик са постигнали за н€колко седмици това, което вие сте се борили в продължение на години. ¬ такива моменти забрав€ме, че алкохолизмът е болест, над ко€то не бихме могли да имаме каквато и да е власт. —ъпругът ви първи ще признае, че благодарение на вашата всеотдайност и грижи е достигнал до точката на духовни€ опит. Ѕез вас отдавна би пропаднал.  огато притаеното чувство на обида изплува, опитайте се да оцените какво имате. ¬ крайна сметка семейството ви отново се е събрало, алкохола вече не проблем и вие и съпругът ви вървите към бъдеще, за което дори не сте мечтали.

ƒруг проблем е може би ревността, ко€то ще изпитате към вниманието, което той оказва на други хора, особено на алкохолици. ¬ие дълго сте жадували компани€та му, а той прекарва дълги часове да помага на други хора и семейства. Ќа вас ви се струва, че той сега тр€бва да ви принадлежи. ј всъщност той сега тр€бва да работи с други хора за да подържа сво€та трезвост. ѕон€кога про€в€ва такъв интерес, че действително ви пренебрегва.  ъщата ви е пълна с непознати, може би н€кои от т€х не ви харесват. “ой се вълнува от техните трудности, но не и от вашите собствени. Ќ€ма да постигнете нищо добро, ако му изтъквате това и изисквате внимание за самата себе си. —м€таме, че е истинска грешка да се охлажда ентусиазма му за работа с алкохолици. ѕредлагаме да насочите вниманието си към съпругите на алкохолици. “е се нужда€т от съветите и обичта на една жена, преминала през тежки изпитани€.

¬еро€тно вие и съпругът ви сте живели твърде дълго в самота, защото пиенето често води до изолирането на съпругата на алкохолика. «атова вие веро€тно също имате нужда от нови цели и интереси. јко вместо да се оплаквате му помагате, ще установите че ентусиазма му ще утихне. » двамата ще придобиете ново чувство за отговорност спр€мо другите.  акто вие, така и съпругът ви следва да мислете как да допринесете за живота, а не какво да вземете от него. Ѕез съмнение животът ви ще стане по-пълноценен. ўе забравите стари€ начин на живот и ще откриете по-добър.

¬еро€тно съпругът ви ще започне добре живота си на нова основа, но тъкмо когато нещата започнат да се развиват добре, той ще ви смае като се прибере пи€н. јко сте сигурна, че той наистина иска да спре да пие, излишно е да изпадате в паника. ћакар, че е много по-добре да н€ма рецедиви както беше с н€кои от нашите мъже, в н€кои случаи това въобще не е страшно. —ъпругът ви тр€бва да се убеди, че тр€бва да удвои духовната си активност, ако иска да оцелее. Ќ€ма нужда да му напомн€те за духовните му пропуски - той и сам ще ги види. ќбодрете го и го попитайте как да му помогнете.

» най-малката про€ва на страх и нетърпимост може да намал€т шансовете на съпруга ви за възстанов€ване. ¬ момент на слабост той може да представи вашата непри€зън към новите му при€тели като извинение да пие.

Ќие никога не се опитваме да подредим живота на един мъж за да го предпазим от съблазни. » най-малкото усилие да насочите срещите и делата му така, че да не бъде изкушен, ще бъде забел€зано. ѕозволете му да се чувства да прави и ходи където си иска. “ова е важно. јко се напие, не се упреквайте. Ѕог или е освободил ваши€ съпруг от алкохолни€ му проблем или не го е направил. јко не го е направил, по-добре да установите това веднага. “огава вие и съпругът ви ще можете да започнете всичко от основите. «а да се избегне повторението оставете този проблем в ръцете на Ѕог.

–азбира се, че ви даваме насоки и съвети. ћоже би ви се струва, че ви изнас€ме проповеди. »звинете, ако е така, защото самите ние не винаги възприемаме хората, които ни поучават. Ќо това, което сме представили тук, се основава на наши€ мъчителен опит. »зпитали сме тези неща на собствени€ си гръб. ≈то защо ни се иска да ни разберете и да избегнете излишните трудности.

≈то защо на вас, които може би скоро ще се присъедините към нас казваме: У∆елаем ви сполука и Ѕог да ви благослови!Ф

пїњ

–Ы–µ—З–µ–љ–Є–µ –љ–∞ –∞–ї–Ї–Њ—Е–Њ–ї–Є–Ј–Љ–∞, –Р–Р –≥—А—Г–њ–∞ "–Я—А–Њ–±—Г–ґ–і–∞–љ–µ" –°—В–∞—А–∞ –Ч–∞–≥–Њ—А–∞