aa-stara-zagora

1.ћнението на лекар€

ƒо всички заинтересувани:

јз съм се специализирал в лечението на алкохолизма в продължение на много години.

¬ кра€ на 1934 лекувах пациент, който, макар и компетентен и преусп€ващ бизнесмен, беше алкохолик от онези случаи, които б€х започнал да приемам за безнадежни.

ѕо време на трети€ курс на лечение той достигна до н€кои идеи относно един възможен начин за възстанов€ване.  ато част от собственото си лечение той започна да представ€ схващани€та си пред други алкохолици, като насто€ваше, че и те самите тр€бва да постъпват по същи€ начин с други болни. “ова се превърна в основата на едно бързо разрастващо се братство, съставено от тези хора с техните семейства. “ози човек и повече от сто други очевидно се б€ха възстановили.

Ћично аз познавам много случаи, при които другите методи се б€ха провалили изц€ло.

“ези факти са от изключително значение от медицинска гледна точка; поради огромните възможности за разрастването на тази група, те могат да означават нова епоха в истори€та на алкохолизма. ћоже би тези хора държат в ръцете си средство за възстанов€ване на хил€ди други в същото положение.

ћожете с пълно доверие да се отнесете към всичко, което разказват за себе си.

Ќай-искрено ваш,
д-р ”илиам —илкюрт

Ћекар€т, който по наша молба ни даде това писмо, бе така любезен да изложи своите виждани€ в по-обширно из€вление, представено по-долу. ¬ това из€вление той твърди, че ние, които сме изстрадали мъчени€та на алкохолизма, тр€бва да в€рваме, че т€лото на алкохолика е също толкова увредено, колкото и негови€ ум. Ќе ни стигаше само това да чуем, че не можем да се приспособим към живота, че б€гаме от действителноста или че имаме дори психически отклонени€. «а н€кои от нас тези неща б€ха до известна степен, всъщност до гол€ма степен - верни. Ќо ние сме сигурни, че и телата ни боледуваха. Ќие сме убедени, че вс€ко описание на алкохолика, в което не е включен този физически фактор, е непълно.

“еори€та на лекар€, че сме алергични към алкохола, представл€ва интерес за нас. “ъй като не сме специалисти, може би нашето мнение относно правилността на това схващание н€ма особено значение. Ќо като бивши проблемни пи€чи можем да за€вим, че неговото твърдение има смисъл. “о из€сн€ва много неща, за които иначе не бихме намерили об€снение.

¬ъпреки че нашата програма е изградена на духовна и алтруистична основа, ние сме привърженици на болничното лечение за тези алкохолици, които са прекалено объркани или интоксикирани. ¬ повечето случаи е необходимо да се избистри умът на човека, преди да подходим към него, тъй като в такъв момент ще му бъде по-лесно да разбере и приеме това, което му предлагаме.

Ћекар€т пише:

“емата, представена в тази книга, според мен има огромно значение за хората, засегнати от алкохолна пристрастеност.

 азвам това след дългодишен опит като √лавен лекар на една от най-старите болници в страната, в ко€то се лекуват хора, пристрастени към алкохола и наркотиците.

ѕоради това изпитах истинско удовлетворение, когато ме помолиха да добав€ н€колко думи към една тема, ко€то е представена толкова майсторски на тези страници.

Ќие лекарите, отдавна си даваме сметка, че алкохолиците се нужда€т изключително много от н€къкъв вид морална психологи€, но приложението й бе свързано с трудности, надминаващи очаквани€та ни. ћоже би с ултрасъвременните стандарти и научни€ поход към вс€ко нещо ние не сме подготвени достатъчно, за да успеем да приложим силите на доброто, които сто€т извън нашето синтезирано познание.

ѕреди много години един от водещите автори на тази книга бе на лечение в нашата болница и по време на сво€ престой той възприе н€кои идеи, които веднага започна да прилага на практика.

ѕо-късно той помоли да му бъде разрешено да разкаже истори€та си на други пациенти на болницата и след известни колебани€ ние се съгласихме. —лучаите, които проследихме внимателно, б€ха изключително интересни; всъщност много от т€х б€ха смайващи. “ака както ги опознахме, безкористността на тези хора, пълното отсъствие на стремеж към н€каква изгода, техни€ дух на съпричастие наистина могат да вдъхнов€т човек, който дълги години е полагал усили€ в областта на алкохолизма. “е в€рват в себе си, но още повече в€рват в —илата, ко€то издърпва хроничните алкохолици от преддвери€та на смъртта.

–азбира се, алкохоликът тр€бва да бъде освободен от физически€ стремеж към алкохола, а за това често се налага определено болнично лечение, за да могат след това психологичните мерки да доведат до максимално въздействие.

Ќие в€рваме - и изказахме това предположение преди н€колко години - че действието на алкохола върху тези хронични алкохолици е про€ва на алерги€; че непреодолимото желание за пиене е €вление, което се про€в€ва само при тази група, но никога при средностатистическити€ умерен пи€ч. “ози алергичен тип пи€чи никога не могат да употреб€ват алкохол в каквато и да е форма без опасност от реаци€, а щом като веднъж са си изградили навик и немогат да се откажат от него, след като са загърбили самоувереността си, опората в човешки неща, проблемите им започват да ги затрупват и стават неверо€тно трудни за преодол€ване.

ѕразните емоционални призиви р€дко помагат. ѕосланието, което може да привлече и задържи интереса на тези алкохолици, тр€бва да има дълбочина и тежест. ¬ почти всички случаи идеалите им тр€бва да се основават на сила, по-могъща от т€х, за да могат те отново да изград€т живота си.

јко мислите, че за психиатри, които ръковод€т болница за алкохолици, сме прекалено сантиментални, застанете до нас за известно време на огневата лини€ и вижте трагедиите, отча€ните съпруги, малките деца; нека решаването на тези проблеми се превърне в част от ежедневната ви работа и дори в част от сън€ ви; тогава и най-циничните н€ма да се учудват защо сме възприели и подкреп€ме това движение. »майки зад себе си дългогодишен опит, ние чувстваме, че не сме открили нищо, което да е помогнало за възстанов€ването на тези хора повече от това алтруистично движение, което сега се разраства сред т€х самите.

ћъжете и жените пи€т, преди всичко защото харесват ефекта, породен от алкохола. ”сещането е толкова неустоимо, че дори когато признават, че алкохолът уврежда, след известно време не могат да отличат истинското от лъжливото. Ќа т€х животът им на алкохолици им изглежда единствени€т им нормален живот. “е са неспокойни, раздразнителни и недоволни, ако не могат отново да изпитат чуството на облекчение и комфорт, което настъпва веднага след поемането на н€колко чашки - онези чашки, които те виждат, че другите поемат безнаказано. —лед като са отстъпили пред желанието отново, така както прав€т много други, и се по€ви пристрастието, те минават през добре изветните фази на запой, от които излизат с угризени€ на съвестта и с твърдото решение никога повече да не пи€т. “ова се повтар€ отново и отново, и ако не претърп€т пълна психическа пром€на, надеждата тези хора да се възстанов€т е съвсем малка.

ќт друга страна - колкото и странно да изглежда това за хората, които не разбират, -- щом веднъж настъпи психическа пром€на, същи€ този човек, който преди изглеждаше обречен, които преди имаше толкова проблеми, че изглеждаше невъзможно н€кога да успее да ги разреши, изведнъж с лекота усп€ва да контролира желанието си да пие, като от него се изисква единствено да следва н€колко прости правила.

 ъм мен са отправ€ни искрени и отча€ни призиви: Уƒокторе, не мога да продължавам така! »мам всичко, за което си струва да се живее! “р€бва да спра, но немога! “р€бва да ми помогнете!Ф

»зправен пред този проблем, ако лекар€т е откровен пред себе си, той пон€кога тр€бва да признае собствената си безпомощност. ¬ъпреки че влага всичко, на което е способен, това често не е достатъчно. „увства, че за да се постигне основната психическа пром€на, пон€кога е необходимо нещо повече от човешките сили. ¬ъпреки че общи€ брой на възстановените след психиатрично лечение е значителен, ние лекарите тр€бва да признаем, че сме постигнали много малко за решаване на ц€лостни€ проблем. ћного хора не се поддават на обичайни€ психологически поход.

Ќе съм съгласен с тези, които приемат, че алкохолизмът е изц€ло въпрос на умствен контрол. »мал съм много пациенти, които, например в продължение на месеци б€ха работили върху даден проблем или сделка, а на определена дата нещата тр€бваше да бъдат уредени благопри€тно. ƒен или два преди определената дата те пийваха по малко. » непреодолимото желание за алкохол изведнъж изместваше всичките им интереси до такава степен, че не се €в€ваха на важните срещи. “ези хора не пиеха, за да изб€гат; те пиеха, за да преодоле€т едно желание, което бе извън умствени€ им контрол.

Ќепреодолимото желание за пиене води до редица положени€, поради които хората са готови да принесат върховната жертва, но не и да продължат да се бор€т.

 ласифицирането на алкохолиците е много трудно, а неговите детайли не са обект на тази книга. »ма, разбира се, психопати, които са емоционално неустойчиви. Ќие всички познаваме този тип хора. “е посто€нно Узар€зват завинагиФ. —традат от прекалени угризани€ на съвестта и прав€т много планове, но никога не взимат решение.

»ма хора от типа на този, който не желае да си признае, че не може да пие. “ой планира различни начина на пиене. —мен€ вида алкохол или обкръжението си. »ма хора от типа на този, който винаги в€рва, че след известен период от време, в които не е пил нищо, може отново да пие без каквато и да е опасност. —ъществува и маниакално-депресивен тип, който веро€тно при€телите му най-трудно могат да разберат и за който може да се напише ц€ла глава.

ќсвен това има и хора, които са напълно нормални във вс€ко едно отношение, с изключение на въздействието на алкохола върху т€х. “е често са способни, умни, дружелюбни хора.

¬сички те, както и много други, имат една обща черта: не могат да започнат да пи€т, без да се по€ви непреодолимото и неконтролируемо желание да продължат. “ова €вление, както вече посочихме, веро€тно е про€ва на алерги€, ко€то отличава тези хора и ги обособ€ва в отделна категори€. Ќито една от известните ни форми на лечение не е усп€вала да го изкорени окончателно. ≈динственото средство, което тр€бва да им предложим, е пълното въздържание.

“ова твърдение ни хвърл€ веднага в горещи спорове. ћного е написано както за, така и против него, но общото становище между лекарите е, че повечето хронични алкохолици са обречени.

 акво е решението на проблема? ¬еро€тно най-добре ще успе€ да отговор€ като разкажа за опита, който натрупах с един от пациентите си.

√одина преди въпросни€ случай, в болницата бе доведен човек за лечение от хроничен алкохолизъм. Ѕеше само частично възстановен след кръвоизлив на стомаха и веро€тно имаше патологични умствени нарушени€. Ѕеше загъбил практически всичко, за което си струва да се живее и можеше да се каже, че живее, само за да пие. “ой откровено признаваше и в€рваше, че за него н€ма надежда. —лед отстран€ване на алкохола не бе открито трайно мозъчно увреждане. “ой прие програмата, очертана в тази книга. —лед една година дойде да ме посети и аз изпитах странно усещане. ѕознах го по името и отчасти разпознах чертите му, но вс€ка прилика завършваше дотук. ќт една трепереща, отча€на, изнервена развалина, се бе по€вил човек, изпълнен с увереност и удовлетворение от живота. ѕоговорих с него за известно време, но не б€х в състо€ние да си наложа да приема, че съм го познавал н€кога. «а мен това бе напълно непознат човек и така си тръгна. »змина дълго време без той да се върне към алкохола.

 огато изпитвам потребност от морална подкрепа, често си мисл€ за друг пациент, представен от известен лекар от Ќю …орк. ѕациентът сам си бе поставил диагнозата и след като бе решил, че положението му е безнадеждно, се бе скрил в една изоставена барака, решен да умре. “ой бе намерен от една спасителна команда и ми бе доведен в ока€но състо€ние. —лед физическото му възстанов€ване, той проведе с мен разговор, в който откровено за€ви, че см€та вс€ко лечение за излишно пилеене на усили€, ако не мога да му гарантирам, което никoй друг не бе правил, че в бъдеще ще има необходимата Усила на вол€таФ, за да се противопостави на желанието за пиене.

јлкохолни€т му проблем бе толкова сложен, а депреси€та му толкова задълбочена, че приехме, че единствената надежда за него е това, което тогава наричахме Уморална психилоги€Ф, като се съмн€вахме дали дори т€ ще има н€какъв ефект.

» все пак той Усе предадеФ на идеите, представени в тази книга. ќт дълги години не е пил. ¬иждам го отвреме на време и той сега е един завиден представител на човечеството.

»скрено съветвам всеки алкохолик да прочете старателно тази книга и дори в началото да е искал да се надсмее, може би ще пожелае да се помоли.

д-р ”или€м ƒ. —илкюрт

пїњ

–Ы–µ—З–µ–љ–Є–µ –љ–∞ –∞–ї–Ї–Њ—Е–Њ–ї–Є–Ј–Љ–∞, –Р–Р –≥—А—Г–њ–∞ "–Я—А–Њ–±—Г–ґ–і–∞–љ–µ" –°—В–∞—А–∞ –Ч–∞–≥–Њ—А–∞