aa-stara-zagora

7.ƒа действаме.

—лед като направихме преглед на самите себе си какво да правим с него? Ѕ€хме опитали да възприемем ново поведение, нови взаимотношени€ със създател€ си и да открием преп€тстви€та по наши€т път. Ѕ€хме си признали н€кои недостатъци; в общи линии разбирахме в какво се състои основни€т ни проблем; при прегледа б€хме видели слабостите си.—ега те тр€бва да бъдат отстранени. “ова се иска от нас да действаме, което на практика означава да признаем пред Ѕог,пред себе си и пред друго човешко същество истинската същност на грешките си. “ова ни довежда до —тъпка пета от програмата за възстанов€ване, за ко€то споменахме в предишната глава.

“ова веро€тно е трудно, особено що се отнас€ до обсъждането на недостатъците ни с друг човек . ћислим си, че сме направили достатъчно, когато признахме тези неща пред себе си. Ќо това не е сигурно. ¬ действителност самопреценка се оказва недостатъчна. ћнозина от нас сметнаха, че тр€бва да направ€т нещо повече. ћного по лесно ще възприемем необходимоста да обсъждаме недостатъците си с друг човек, ако първо сме разбрали мотивите да го направим. Ќай-важни€т мотив се състои в това, че ако прескочим тази жизнено важна стъпка, може би н€ма да успеем да се справим с пиенето. ћного пъти новодошлите се опитват да прикри€т н€кои факти от сво€ живот.  ато се опитваха да избегнат това унизително усещане те се обръщаха към по-лесни начини и почти неизменно се напиваха. “ъй като се придържаха към останалата част от програмата, те се чудеха къде се провал€т. Ќие см€таме, че това се дължи на факта, че те никога не б€ха прочиствали напълно напълно дома си. ¬€рно,че си б€ха направили духовен преглед, но същевременно изб€гваха н€кои от най-лошите неща. Ќа т€х само им се струваше, че са се отърсили от егоизма си; на т€х само им се струваше че са се смирили. “е обаче н€маше да научат достатъчно за смирението, безстрашието и честността, така както ние го см€таме за необходимо, докато не разкажеха цели€т си живот на друг.

ѕовече от всеки друг, алкохолика води двоен живот. ƒо гол€ма степен той е актъор. ѕред околните той представ€ сценични€т си образ. »ска хората да го вижда точно такъв. »ска му се да има определена репутаци€, но дълбоко в сърцето си знае, че не € заслужава.

Ќесъответствието се подчертава още повече от нещата, които той върши по време на запой.  огато идва на себе си, той се възмущава от н€кои епизоди, които си спомн€. “ези спомени се превръщат в кошмар.“ой с ужас си мисли, че н€кой може би го е вид€л.  олкото се може по-бързо потулва тези спомени в себе си. Ќад€ва се, че те никога н€ма да изл€зат на€ве. ∆ивее в посто€нно напрежение и страх и това го кара да пие още повече.

ѕсихолозите са склонни да се съглас€т с нас. Ќие сме изхарчили хил€ди долари за изследвани€. —амо в много редки случаи обаче даваме възможност на лекарите да работ€т с нас. –€дко им казваме истината и не следваме съветите им. “ъй като не сме откровенни с тези съчувстващи ни хора, ние не б€хме откровенни с никой друг. Ќе е чудно защо медиците имат лошо мнение за алкохолиците и шансовете им за възстанов€ване!

јко искаме да живеем дълго и щастливо на този св€т, тр€бва да сме напълно откровенни един с друг. —ъвсем правилно и естествено е добре да помислим, преди да изберем човека или хората, с които ще предприемем тази интимна и поверителна стъпка. “ези от нас, които принадлежат към н€кое вероизповедание, при което е прието да се изпов€даш, тр€бва разбира се да поискат да се обърнат към съответното упълномощено лице, което е длъжно да приеме изповедта. ƒори тези, които не са религиозни могат да поискат да говор€т с духовно лице от дадена религи€. „есто откриваме че такъв човек бързо схваща и разбира проблемите ни. –азбира се пон€кога се сблъскваме с хора, които не про€в€ват разбиране към алкохoлиците.

јко не можем или по скоро не искаме да направим това, тогава търсим между при€телите си н€кой, който може да про€ви разбиране и да пази тайни. ћоже би е по-добре да се обърнем към лекар€ или психолога си. ћоже също така да се обърнем към член на семейството си, стига да не разкриваме пред съпругите и родителите си неща, които могат да ги наран€т или да ги направ€т нещастни. Ќ€маме право да спас€ваме кожата си за сметка на другите. ћожем да разкрием тези неща пред н€кои който ще ни разбере но н€ма да бъде засегнат. ѕравилото е винаги да бъдем безпощадни към себе си и внимателни към околните.

Ќезависимо от необходимостта да обсъдим характерите си с н€кой друг, пон€кога може да се случи така, че да н€ма подход€щ човек за това. јко положението е такова, тази стъпка може да бъде отложена, но само при условие, че имаме пълната готовност да предприемем при първа възможност.  азваме това, защото искаме да бъдем сигурни, че ще говорим с подход€щ човек. ¬ажно е той да бъде дискретен, да разбира добре и да одобр€ва това към което се стремим, да не се опитва да промен€ плановете ни. Ќо не тр€бва да използваме тези доводи просто да отлагаме нещата.

 огато решим кой да ни изслуша не тр€бва да губим никакво време. »маме писмен списък и сме готови за дълъг разговор. ќб€сн€ваме на партнъора си какво искаме да направим и защо т€бва да го направим. “ой тр€бва да си даде сметка, че за нас това е въпрос на живот исмърт. ѕовечето хора към които се подхожда по този начин, с удоволствие ще ни помогнат; за т€х ще бъде чест, че им се довер€ваме.

Ќие смир€ваме гордостта си и разказваме всичко за вс€ка деформаци€ на характера ни, вс€ка тъмна страна от миналото си. ўом веднъж извършим това без да крием нищо, на нас ни просветва. ћожем да гледаме хората в очите. ўе можем да останем със самите себе си, изпитвайки чувство на покой и облекчение. —траховете ни ще ни напуснат. ўе почувстваме близостта на —ъздател€ си. ѕреди може да сме в€рвали в духовноста, но сега започваме да прежив€ваме духовността. „есто ще изпитваме силното усещане че проблема с пиенето е изчезнал. ”сещаме, че се намираме на Ўироки€ път и вървим ръка за ръка с ƒуха на ¬селената.

 огато се върнем в къщи, ще потърсим м€сто, където да можем да постоим спокойно за час, като внимателно обмислим, какво сме направили. Ѕлагодарим от сърце на Ѕог, че сме го опознали по-добре. ¬земайки тази книга от библиотеката, ние € отвар€ме на страницата където са написани дванадесете стъпки. ѕрочитайки внимателно първите пет предложени€, ние си задаваме въпроса дали не сме пропуснали нещо, защото сега изграждаме една арка, през ко€то най-после ще преминем като свободни хора. «драва ли е нашата работа? Ќе сме ли спестили цимента, който тр€бва да се излее в основите? Ќе сме ли се опитали да забъркаме хоросан без п€сък.

јко можем да отговори задоволително на тези въпроси, тогава поглеждаме към —тъпка шеста. ѕодчертахме, че е абсолютно необходимо да имаме готовност. √отови ли сме да оставим сега Ѕог да отстрани от нас нещата, които признахме за съмнителни? ћоже ли “ой сега да ги отстрани без остатък? јко все още се държим за нещо, с което не можем да се разделим се молим да се сдобием с готовност.

 огато сме готови, казваме нещо от рода на следното:

У—ъздателю мой, сега съм готов да ме приемеш цели€, с доброто и лошото. ћол€ те отстрани от мен всеки недостатък на характера ми, който пречи да бъда полезен на “еб и моите събрат€. ƒай ми сила, когато си тръгвам оттук, за да изпълн€ вол€та “и. јминФ

ѕо този начин правим —тъпка седма.

—ега тр€бва да предприемем повече действи€,без които откриваме, че У¬€рата без дела е мъртваФ.

Ќека се спрем на —тъпки ќсма и ƒевета. »маме списък на хората, които сме причинили зло и пред които искаме да изкупим вината си . Ќаправихме го когато направихме наши€т преглед. ѕодложихме се на безмилостна самооценка. —ега отиваме при нашите събрат€ и поправ€ме злините, причинени в миналото. ќпитваме се да отстраним разрушени€та, които са се натрупали от опитите да живеем егоистично и да направл€ваме сами нещата. јко н€маме вол€та да направим това ние се молим за да € придобием. —помнете си в началото направихме всичко за да спечелим битката с алкохола.

¬еро€тно все още се колебаем за н€кои неща. ѕоглеждайки към списъка с нашите познати по служба и при€тели, които сме наранили, може да изпитаме нерешителност да подходим към т€х на духовна основа. Ќека ви успокоим. ѕри н€кои хора не е необходимо и дори не би тр€бвало да подчертаваме духовната страна още от първи€т път. ћоже да предизвикаме предубеждени€ у т€х. ¬ момента се опитваме да въдворим ред в живота си. Ќо това само по себе си не е цел. Ќашата истинска цел е да нагодим себе си да бъдем по-полезни на Ѕог и хората около нас. Ќе е разумно да подхождаме към н€кои който все още ни е обиден от про€вената от нас несправедливост и да му съобщаваме, че сме станали религиозни. ¬ бокса това се нарича да си оставим брадата незащитена. «ащо да рискуваме да ни об€вв€т за религиозни фанатици и досадници. ѕо този начин можем да съсипем бъдещите възможности да предадем правилно посланието. Ќо човекът сигурно ще е впечатлен от искреното желание да поправим стореното зло. “ой ще про€ви повече интерес към про€вите на добра вол€, отколкото към разговорите за духовни открити€.

Ќие не използваме това за извиненение за изб€гване темата за Ѕог.  огато т€ може да служи за н€ко€ добра цел, ние сме готови да разкрием нашите убеждени€ с такт и разум. ўе се повдигне въпроса как да подходим към човека, който сме мразили. ћоже би ни е причинил повече злини, отколкото ние на него и въпреки, че веро€тно сме променили отношението си към него, ние все още н€маме желание да признаем грешките си. » все пак с хората които не ни харесват, ние събираме кураж. ѕо-трудно е да говориш с враг, отколкото с при€телите, но за нас това се оказва по полезно. Ќие подхождаме към него с чувство за всеопрощение и готовност за помощ, като признаваме предишното си лошо поведение към него и и изказваме съжалението си.

¬ никакъв случай не критикуваме и не спорим с такъв човек. ѕросто му казваме, че никога н€ма да се справим с пиенето си ако преди това не сме положили всички усили€, за да се справим с миналото си. ƒошли сме за да направим това, което зависи от нас, защото си даваме сметка, че н€ма да постигнем нищо, ако не го направим, но никога не се опитваме да му даваме наставлени€ за какво той тр€бва да прави. Ќе обсъждаме неговите грешки. ѕридържаме се към нашите собствени. јко отношението ни е по спокойно, честно и открито ще постигнем добри резултати.

¬ деведесет процента от случаите се случва неочакваното. ѕон€кога човека към когото се обръщаме признава сво€та грешка и по този начин многогодишните вражди изчезват за час. –€дко се сблъскваме с несполука. Ѕившите ни непри€тели ни хвал€т за това което правим и ни жела€т доброто. ѕон€кога ни предлагат помощ. Ќе тр€бва да обръщаме внимание ако ни изхвърл€т от кабинета си. Ќие сме показали новото си отношение, изпълнили сме това, което зависи от нас. –ечено сторено.

ѕовечето алкохолици дължат пари. Ќие не се крием от кредиторите си.  азваме какво искаме да постигнем без да влизаме в разправии заради пиенето си; те обикновенно зна€т за него и н€ма значение какво ние мислим по този въпрос. —ъщо така не се страхуваме да говорим за алкохолизма си, защото това може да ни навреди финансово.  огато постъпваме по този начин и най-безжалостните кредитори, пон€кога ни изненадват. —ключвайки най-изгодната сделка ние показваме, че съжал€ваме за миналото.

ѕиенето ни е попречило да изплатим дълговете си.  олкото и да ни е трудно тр€бва да престанем да се боим от кредиторите си, защото ако се боим да се срещнем с т€х има опасност да се пропием.

ћоже да сме извършили престъпно де€ние, за което бихме могли да попаднем в затвора, ако то стане известно на властите. ћоже би сметките ни не са в ред или не сме в състо€ние да ги разчистим. Ќие вече поверително сме признали пре н€кого, но сме сигурни, че ако това се разгласи, ще ни вкарат в затвора или ще загубим работата си. ћоже би това е дребно престъпление като раздуване на разходите. ѕовечето от нас са правили такива неща. ћоже би сме разведени, оженили сме се отново, но не сме плащали издръжка на бившата си съпруга. “€ се смущава и е издействала заповед за нашето арестуване. “ова е често срещана непри€тност.

¬ъпреки, че начините на компенсаци€ са многобройни, има н€кои общи принципи от които тр€бва да се ръководим.  ато си напомн€ли,че сме взели решение да направим всичко за да придобием духовен опит, ние се молим да ни бъде дадена сила и насока, за да постъпваме така, както тр€бва независимо от последстви€та за нас самите. ћожем да изгубим положението и репутаци€та си, може да ни заплашва затвор, но ние имаме желанието да постъпваме така както тр€бва . “р€бва да го имаме. Ќе тр€бва да отстъпваме пред нищо.

ћного често обаче в това са замесени и други хора. —ледователно не тр€бва да постъпваме като глупави и прибързани мъченици, които безсмислено жертват другите, за да се спас€т от бездната на алкохола. ≈дин от нашите познати се беше оженил повторно. Ќе беше плашал издръжка на първата си жена защото беше озлобен и защото пиеше. “€ беше б€сна. ќбърна се към съда и поиска заповед за арестуването му. “ой беше приел наши€ живот, беше си осигурил положение и задържаше главата си над водата. Ѕи било пример за внушителен героизъм ако той отидеше при съди€та с думите:Ф≈то ме!Ф

—м€тахме, че той тр€бва да направи това при необходимост, но ако влезеше в затвора, не би могъл да осигури издръжка на нито едно от семействата. ѕредложихме му да напише писмо на първата си жена и да поиска прошка. “ой направи това като освен това изпрати и малка сума.  аза и какво се опитвада прави в бъдеще.  аза, че е готов да влезе в затвора, ако т€ насто€ва. –азбира се т€ не искаше това и нещата се оправиха.

ѕреди да предприемем н€какви драстични мерки, коити зас€гат и други хора, ние предварително тр€бва да се допитаме до т€х. јко сме получили т€хно разрешение, ако сме се помолили на Ѕог да ни помогне и се налага да приемем драстични мерки, тогава не тр€бва да се огъваме.

“ова ми напомн€ на истори€та на един наш при€тел. ¬еднъж на пи€на глава той получил определена сума пари от свой конкурент когото ненавиждал и не му дал разписка. ¬последствие отричал че е получи парите и използвал това за да дискредитира други€. ѕо такъв начин използвал стореното от него зло за да съсипе репутаци€та на друг човек. Ќакра€ конкурента му бил разорен.

“ой чувстваше че е причинил зло, което едва ли ще може да възмезди. јко разкрие миналото си това би могло да навреди на репутаци€та на партнъора му, на семейството му и би го оставило без средства за съществуване. »ма ли право да намесва хората, които завис€т от него?  ак би могъл публично да об€ви сво€та вина, с което да оневини конкурента?

—лед като се посъветва със съпругата си и партнъора си той стигна до заключението, че е по-добре да рискува отколкото да застане пред —ъздател€ си, носещ на раменете си тежеста на тази клевета . –азбра, че тр€бва да се довери на Ѕог или ще започне отново да пие и в крайна сметка всичко е загубено. ќтиде на църква за първи път след много години. —лед проповедта той тихо се изправи и об€сни за случилото се. ѕостъпката му се прие добре и днес той е един от най-почитаните хора в сво€ град. ¬сичко това се случи преди много години.

¬еро€тно всички ние имаме свои домашни проблеми. ¬еро€тно имаме връзки с жени, за които не искаме да се разчуе. Ќие не см€таме, че алкохолиците в това отношение са по-лощи от от останалите хора. ѕиенето обаче усложн€ва сексуалните отношени€ у дома. —лед н€колко години съвместен живот с алкохолик съпругата е уморена, раздразнителна и затворена в себе си. Ѕи ли могла да бъде друга? —ъпруга започва да се чувства самотен и да се самосъжал€ва. ¬ нощните клубове или други подобни заведени€ освен за алкохол започва да се оглежда и за нещо друго. ћоже да има н€каква тайна и възбуждаща връзка с Фмомичето, което го разбираФ. ¬ интерес на истината тр€бва да кажем, че т€ може и да про€в€ва разбиране, но как да постъпим при такова положение. „овек с такава връзка често изпитва угризени€ особенно, ако има смела и в€рна жена готова да мине и през ада заради него.

 аквото и да е положението, ние обикновенно тр€бва да направим нещо. јко сме сигурни, че съпругата ни е в неведение, тр€бва ли даи кажем? “ова не винаги е разумно. јко т€ знае, че сме и изневерили тр€бва ли да € запознаваме с подробностите? Ќесъмнено тр€бва да признаем грешката си. “€ може да насто€ва за подробности. ўе иска да узнае ко€ е жената и къде се намира. —м€таме,че тр€бва да и кажем, че не можем да въвличаме трето лице. —ъжал€ваме за това, което сме направили и ако е рекъл √оспод това н€ма да се повтори. Ќе можем да направим нищо повече; н€маме право да отидем по-далече. ¬ъпреки, че може да има и разумни изключени€ и не искаме да установ€ваме правила, това често е най-разумни€т подход.

ѕредлагани€т начин на живот не е еднопосочна улица. “ой е добър като за съпруга така и за съпругата. јко ние можем да простим, това може да направи и т€. » все пак е по- добре да не споменаваме без нужда човек, спр€мо когот т€ би про€вила ревност.

ћоже би има случаи на пълно откровение. ќтстрани не може да се дава оценка за толкова лични отношени€. ћоже би и двамата ще решат, че здрави€т разум, любовта и добрината изискват да се прости и да се забрави. ћоже би и давамата се мол€т за това като мисл€т единствено за щастието на други€. ¬инаги си напомн€йте, че сме изправени пред най-ужасното човешко чувство - ревността. ћоже би е по-разумно да подходим към проблема отстрани вместо да рискуваме едно пр€ко сблъскване.

јко има такива сблъсквани€ вкъщи има много неща с които да се заемем. ѕон€кога чуваме н€кой алкохолик да казва,че единственото нещо което тр€бва да направи е да стои трезвен. –азбира се, че тр€бва да е трезвен, за да има въобще дом. Ќо тй все още не е сторил нищо за съпругата си или родителите си, с които се е държал безобразно в продължение на години. „овек трудно би си представил търпението на майките или съпругите към алкохолиците. јко не беше толкова гол€мо може би много от нас н€маше да имат дом или да не са между живите.

јлкохоликът е като ураган, който преминава през живота на другите. –азбиват се сърца. ’убави при€телства се съсипват. „увства се изкорен€ват. ≈гоизма и лошите навици са подържали дома в хаос. —м€таме, че хората, които мисл€т, че е достатъчно да сто€т трезви са доста лекомислени. “е приличат на онзи фермер, който се измъкнал от убежището си срещу циклони, вид€л че дома му е разрушен и казал на жена си: У¬сичко е наред жено. ѕоне спр€ да духа.Ф

ƒа, чака ни дълъг период на възстанов€ване. “р€бва да положим началото. Ќ€ма да е достатъчно ако само хленчим, колко съжал€ваме за миналото си. “р€бва да седнем заедно със семейството си, и честно да анализираме миналото си така както го виждаме сега, като се въздържаме да критикуваме другите. ƒори и недостатъците им да са очевидни, може би за това са виновни и нашите постъпки. «атова ние почистваме дома си като вс€ка сутрин се молим заедно със семейството си на наши€т —ъздател да ни покаже път€ към търпението и толерантността, вниманието и любовта .

ƒуховни€т живот не само теори€. Ќие тр€бва да го изживем. јко домашните ни н€мат желание да следват н€какви духовни принципи, ние не тр€бва да насто€ваме за това. Ќе тр€бва да им говорим посто€нно за духовни неща. — времето те ще се промен€т. Ќашето поведение ще ги убеди по-добре отколкото думите ни. Ќе бива забрав€ме, че 10 или 20 години пи€нство биха превърнали всеки в скептик.

ћоже да има неща, които никога не ще успеем да поправим. јко можем да кажем честно пред себе си, че ако имахме възможност бихме ги поправили, ние не се тревожим за т€х. — н€кои хора не можем да се срещнем на т€х изпращаме откровнни писма. ¬ н€кои случаи им основани€ да отложим нещата. Ќо не се бавим, ако това може да бъде избегнато. “р€бва да бъдем разумни, тактични, смирени и да се съобраз€ваме с другите без да бъдем сервилни и раболепни.  ато божи създани€ ние седим на краката си и не пълзим пред никого.

јко положим усили€ на тази фаза от нашето развитие ще бъдем изненадани от постигнатите резултати дори и да сме изминали и половината от път€. ўе получим нова свобода и ново щастие. Ќ€ма да съжал€ваме за миналото или да затвар€ме вратата след него. ўе разберем смисъла на думата ведрина и ще познаем спокойствието. Ќезависимо то това колко много б€хме паднали в миналото ще разберем как наши€т опит би помогнал на другите. ”сещането за безполезност и самосъжаление ще изчезне. ўе престанем да мислим за егоистични неща и ще започнем да мислим за нашите събрат€. —ебичността ни ще се стопи. ÷€лото ни отношение и поглед върху живота ще се промени. —трахът от хората и финансова нестабилност ще ни напуснат. Ќие интуитивно ще знаем как да се справим с нещата, които преди ни объркваха.

ƒали са прекалено големи тези обещани€? Ќе см€таме. “е винаги ще се изпълн€ват за нас - пон€кога по-бързо, пон€кога по-бавно. “е винаги ще се реализират, ако полагаме усили€ за това.

“ова ни довежда до —тъпка десета, ко€то ни предстои да продължаваме да правим анализ на себе си и да поправ€ме грешките, които допускаме по път€ си. Ќие активно започнахме този живот като разчистихме миналото си н€вл€зохме в света на ƒуха. —ледващата ни задача е да про€в€ваме повече разбиране и да бъдем по-ефективни. “ова не може да стане за един ден. “р€бва да продължи през цели€т ни живот. ѕродължавйте да се пазите от про€ви на егоизъм, озлобление и страх.  огато се по€в€т ние се молим Ѕог да ги отстрани. ќбсъждаме ги веднага с друг човек и ако сме наранили н€кого бързо поправ€ме грешките си. —лед това решително насочваме мислите си към н€кой на когото можем да помогнем. Ќашето поведение се определ€ от обичта и толерантността.

¬ече сме спр€ли да се борим с когото и да е и с каквото и да е Ц дори с алкохола. Ќа този етап здрави€т разум тр€бва да се възвърнал. –€дко про€в€ваме интерес към алкохола. јко сме изкушени ще б€гаме от него като от огън. –еагираме разумно и нормално и откриваме, че това става автоматично. ўе видим, че новото ни отношение към алкохола ни е било дадено без да ни се налага да мислим и полагаме усили€. “о просто идва и в това се състои чудото. Ќие нито се съпритивл€ваме, нито изб€гваме съблазънта. ”сещаме се като в неутрално положение - в безопастност от него. ƒори не сме се заклевали да се откажем от него. ¬место това проблема е бил отстранен. “ой вече не съществува за нас. Ќе сме нито безрасъдни, нито уплашени. “акъв е наши€т опит. “ака постъпваме до тогава докато подържаме добра духовна форма.

Ћесно е да се остави духовната програма за действие и да се почива на минали успехи. јко го допуснем ще ни връхлет€т непри€тности, защото алкохола е коварен непри€тел. Ќие не сме се излекували от алкохолизма. ƒадена ни е единствено ежедневна отсрочка при условие, че подържаме добрата си духовна форма. ¬секи ден е ден през който мисълта за Ѕожи€та вол€ тр€бва да пронизва всички наши действи€. У ак най-добре да “и служа Ц нека бъде твота вол€.Ф “ова са мислите, които тр€бва да ни съпътстват посто€нно. ћожем да използваме силата на вол€та си само с такива мисли. “ова е правилното използване на вол€та.

¬ече много беше казано за получаване на сила, вдъхновение и насока от Ќего, който притежава ц€лото знание и мощ. јко внимателно сме следвали упътвани€та, вече усещаме как негови€т ƒух се влива в нас. ƒо известна степен сме осъзнали Ѕога. «апочнали сме да развиваме това жизненоважно шесто чувство. Ќо тр€бва да отидем по-нататък и това означава още действие.

—тъпка единадесета препоръчва молитва и медитаци€. Ќе би тр€бвало да ни смущава мисълта за молитвата. ћного по-добри хора от нас € използват посто€нно. “€ помага, ако имаме правилно отношение и сме усърдни. Ћесно би било по този въпрос да се дадат мъгл€ви об€снени€. Ќие обаче в€рваме, че можем да дадем н€кои опредлени и ценни предложени€.

 огато вечер си л€гаме да спим ние правим трезва самооценка на изминали€т ден. Ѕ€хме ли озлобени, егоистични, нечестни или уплашени? “р€бва ли да се извиним на н€кого? ѕремълчахме ли нещо, което би тр€бвало да обсъдим с н€кой друг? ѕро€вихме ли внимание и обич към всички?  акво можехме да направим по-добре? Ѕ€хме ли мислили само за себе си или пък б€хме мислили за нещата, които бихме могли да направим за другите, с което можехме да обогатим живота. ѕри това обаче тр€бва да внимаваме да не се подаваме на безпокойство, мрачни мисли, угризени€ на съвестта, защото това ще ни попречи да бъдем полезни на другите. —лед като направим оценката ние се молим на Ѕог да ни прости и да поправим грешките си.

 ато се събудим, ние мислим за предсто€щите 24 часа. –азглеждаме плановете за ден€. ѕреди да започнем, молим Ѕог да ни предпази най-вече от самосъжаление, безчестие и егоистични постъпки. ѕри такива услови€ ние можем да използваме умствените си способности уверено, защото в крайна сметка Ѕог ние дарил с ум, за да го използваме. Ќашите мисли ще бъдат възвисени, когато разума е освободен от користни мотиви.

 огато мислим за днешни€ ден може би ще се сблъскаме с нерешителност. ћоже би н€ма да можем да определим по кой път да поемем. ¬ такъв случай молим Ѕог да ни вдъхнови и да ни дари с интуици€ или решение. Ќие се отпускаме и успоко€ваме. Ќе се съпротивл€ваме. — удивление откриваме, че след като за известно време сме постъпвали по този начин правилните отговори идват сами. “ова, което е било преп€тствие или случайно вдъхновение, постепенно се превръща в работеща част от разума. “ъй като сме неопитни и туко що сме установили съзнателен контакт с Ѕога не винаги ще ни осен€ва вдъхновение. «а подобна самонаде€ност бихме могли да платим скъпо чрез вс€какви абсурдни идеи и действи€. Ќо все пак ще открием, че с времето мисленето ни все по-често е спохождано от вдъхновение. ўе започнем да разчитаме на това.

ќбикновенно приключваме периода на медитаци€ с молитва, затова през цели€т ден да ни бъде посочвана следващата стъпка, да ни бъде оказвана помощ за разрешаване на подобни проблеми. ќсобенно когато се молим да бъдем освободени от своеволието и внимаваме да не отправ€ме молби единствено за себе си. ћожем да поискаме и нещо за себе си, ако то помага и на други. ¬нимаваме никога да не се молим да бъдат осъществени егоистичните ни цели. ћнозина от нас са загубили доста време за това, но такива молитви не помагат. Ћесно е да разберете защо става така.

јко обсто€телствата позвол€ват, ние молим нашите съпруги или при€тели да се присъедин€т към сутрешната ни медитаци€. јко принадлежим към верозповедание, което изисква определен ритуал, ние изпълн€ваме и него. јко не сме религиозни, пон€кога подбираме и запамет€ваме н€колко молитви, които подчертават горепосочените принципи. ќсвен това има много книги, които биха били от полза. —вещениците или равините могат да ни дадат добри напътстви€ в това отношение. ќпитайте се да разберете в какво са прави религиозните хора. »зползвайте това, което те ви предлагат.

ѕрез ден€ ако сме смутени от нещо, ние спираме и се молим да ни бъде посочена правилната постъпка. ѕосто€нно си напомн€ме, че вече не ние управл€ваме света, като си казваме: УЌека бъде “во€та вол€Ф. “огава ще ни грози по-малко опасностот вълнени€, страх, гн€в, тревога, самосъжаление и глупави решени€. Ќие ставаме значително по-ефективни. Ќе се умор€ваме толкова лесно, защото не изразходваме енерги€та си, както правихме когато се опитвахме да подредим живота си по начин, който ни удовлетвор€ваше нас самите.

“ова наистина помага.

Ќие алкохолиците сме недисциплинирани хора. «атова позвол€ваме на Ѕог да ни дисциплинира по простички€ начин, който току що описахме.

Ќо това не е всичко. ќсвен това тр€бва да работим и пак да работим.Ф ¬€ра без действие е мъртва в€раФ. —ледващата глава е посветена изц€ло на —тъпка дванадесета.

пїњ

–Ы–µ—З–µ–љ–Є–µ –љ–∞ –∞–ї–Ї–Њ—Е–Њ–ї–Є–Ј–Љ–∞, –Р–Р –≥—А—Г–њ–∞ "–Я—А–Њ–±—Г–ґ–і–∞–љ–µ" –°—В–∞—А–∞ –Ч–∞–≥–Њ—А–∞