aa-stara-zagora

12.≈дин пoглед в бъдещето.

«а повечето нормални хора алкохолът е символ на веселие, при€телство и живо въображение. “ой води до освобождаване от грижите, скуката и тревогите. ¬оди до весела близост с при€телите и събужда чувството, че животът е прекрасен. Ќо не така сто€ха нещата с нас през онези последни дни на тежко пи€нство. —тарите удоволстви€ б€ха отлетели. ќт т€х б€ха останали само спомени. ¬ече не б€хме в състо€ние да изпитаме при€тните мигове от миналото. ”порито се опитвахме отново да се радваме на живота както преди и страдахме от сърцераздирателната мани€, че ще успеем да намерим н€кой нов чудодеен начин да се контролираме. ќпитвахме отново Ц и отново се провал€хме.

 олкото по-малко ни понас€ха хората, толкова повече се отдръпвахме от обществото, от сами€ живот.  огато се превърнахме в поданици на ÷ар јлкохол, в треперещи обитатели на безумното му царство, вледен€ващата мъгла на самотата се спусна над нас. “€ се сгъст€ваше и ставаше все по-непрогледна. Ќ€кои от нас потънаха в калта с надеждата, че ще намер€т разбиране и одобрение. «а момент ги откривахме Ц след това идваше забвението и страшното пробуждане, за да се сблъскаме с ужасните четири  онника Ц ”жас, ќбъркване, Ѕезизходица и —трах. Ќещастните пи€ници, които четат тази страница, ще разберат това!

ѕон€кога н€кой тежък пи€ч, който в момента не пие, казва: Дјлкохолът въобще не ми липсва. „увствам се по-добре. –абот€ по-добре. ∆иве€ по-добре.Ф  ато бивши проблемни пи€чи ние се усмихвахме на подобни из€влени€. «наем, че наши€т при€тел е като малко момченце, което си подсвирква в тъмнината, за да прогони страха. “ой сам се заблуждава. ƒълбоко в себе си би дал всичко, за да може да гаврътне пет-шест чашки, без да тр€бва да носи последстви€та. —лед известно време отново ще опита старата игра, защото без алкохола се чувства нещастен. Ќе може да си представи живота без алкохол. Ќ€кой ден н€ма да е в състо€ние да си представи живота както с алкохол, така и без него. “огава ще опознае самотата, както много малко хора € познават. ўе се намери на ръба на пропастта. ўе поиска кра€т му да дойде.

ѕоказахме как усп€хме да се измъкнем от това състо€ние. ¬ие си казвате: Дƒа, аз искам да спра да пи€. Ќо нима съм обречен да вод€, живот, в който ще бъда глупав, досаден и скучен като н€кои от благочестивите хора, които виждам около себе си? «на€, че тр€бва да се справ€м без алкохол, но как мога да го направ€? ћожете ли да ми предложите равностоен заместител?Ф

ƒа, има заместител и при това той е нещо много повече. —ред анонимните алкохолици съществува едно братство. “ам ще се освободите от грижите, скуката и тревогите. ¬ъображението ви ще се разпали. Ќай-накра€ животът ви ще има стойност. Ќай-добрите години от живота ви очакват. “ака възприемаме ние братството, така ще го възприемете и вие.

Д ак ще стане това?Ф, питате вие. Д ъде да откри€ тези хора?Ф

ўе се срещнете с тези нови при€тели в собствени€ си град, квартал или село. ќколо вас безпомощно загиват алкохолици като пътници на потъващ кораб. јко живеете в гол€м град, те са стотици. ¬исокопоставени и нископоставени, богати и бедни, те са бъдещите членове на Ѕратството Дјнонимни алкохолициФ. ћежду т€х ще откриете при€тели за ц€л живот. ўе бъдете свързан с т€х чрез нови, чудесни взаимоотношени€, защото заедно ще се спасите от гибел и ще тръгнете рамо до рамо по общи€ път. “огава ще разберете какво означава да отдаваш себе си, за да могат други да оцеле€т и да преоткри€т живота. ўе разберете пълни€ смисъл на думите Дќбичай ближни€ си като себе сиФ.

ћоже да изглежда неверо€тно, че такива хора могат отново да бъдат щастливи, уважавани и полезни.  ак могат да се издигнат от такова падение, лоша репутаци€ и безнадеждност? ѕрактични€т отговор гласи, че щом тези неща са се случили с нас, те могат да се случат и с вас. јко ги искате повече от всичко друго и желаете да използвате наши€ опит, ние сме сигурни, че те ще ви се случат. ƒните на чудесата все още са при нас. —обственото ни възстанов€ване го доказва!

∆ивеем с надеждата, че когато тази книжка се по€ви като сламка в морето на алкохолизма, победените пи€чи ще се хванат за не€ и ще последват препоръките й. —игурни сме, че мнозина ще се изправ€т на краката си и ще продължат път€ си. “е ще отидат при други страдащи и братствата на Дјнонимни алкохолициФ ще изникнат във всеки град и селце като убежища за онези, които тр€бва да намер€т изход.

¬ главата Д ак да работим с другитеФ вие добихте представа как ние подхождаме и помагаме на други да се възстанов€т. Ќека сега предположим, че с ваша помощ н€колко семейства са възприели този начин на живот. ўе искате да научите повече за това как да продължите по-нататък. ћоже би най-добри€т начин да ви дадем възможност да надникнете в бъдещето си е да ви опишем израстването на нашето братство. ≈то истори€та му накратко:

ѕреди години, през 1935, един от нашите членове отиде по работа в един град на запад. ќт делова гледна точка пътуването завърши зле. јко беше постигнал успех, щеше финансово да стъпи на краката си, а по онова време това бе жизнено важно. —делката обаче приключи със съдебен иск и се провали напълно. ƒелото премина много тежко и оспорвано.

√орчиво разочарован, той се озова в непознат град, дискредитиран и почти разорен. ¬се още физически слаб и трезвен едва от н€колко месеца, той си даде сметка, че е в опасно положение. “олкова много искаше да поговори с н€кого, но с кого?

¬ един мрачен следобед той крачеше из фоайето на хотела и се чудеше как да плати сметката си. ¬ едини€ край на помещението имаше покрит със стъкло указател на църквите в града. ¬ други€ край се отвар€ше врата към привлекателен бар. “ой виждаше вътре веселата тълпа. “ам можеше да намери компани€ и успокоение. јко не пийнеше н€колко чашки, едва ли би набрал смелост да се запознае с н€кого и щеше да прекара почивните дни в самота.

–азбира се, той не можеше да пие, но защо да не поседне с надежда на н€ко€ маса, само пред бутилка лимонада? ¬ крайна сметка, нима не бе трезв от шест месеца? ћоже би щеше да се справи с три чаши Ц не повече! ќбхвана го страх. Ќамираше се върху тънък лед. ќтново се бе по€вила старата, коварна лудост на първата чаша. –азтреперан се обърна и тръгна към други€ край с указател€ на църквите. ћузиката и веселата глъч все още достигаха до него от бара.

Ќо какво ще стане с неговите задължени€ Ц със семейството му и с хората, които ще загинат, защото н€ма да узна€т как да се възстанов€т; какво ще стане с другите алкохолици? ¬еро€тно има много такива в този град. “ой ще позвъни на н€кой свещеник. «драви€т му разум се възвърна и той благодари на Ѕог. »збра една църква от указател€, влезе в кабината и вдигна слушалката.

“елефонното обаждане до свещеника го насочи към един жител на града, който, макар и в миналото да бе способен и уважаван, сега се намираше на ръба на отча€нието. Ѕеше в обичайното положение Ц домът в хаос, съпругата болна, децата объркани, сметките неплатени, репутаци€та загубена. ќтча€но искаше да спре, но не виждаше изход, защото честно е опитвал различни средства. ¬ъпреки че болезнено съзнаваше, че не е съвсем нормален, човекът не си даваше сметка какво означава да си алкохолик.*

-----------------------------------------------

*“ова се отнас€ до първото посещение на Ѕил при д-р Ѕоб. “ези мъже по-късно станаха съоснователи на јј. “ази книга започва с истори€та на Ѕил; с тази на д-р Ѕоб започва разделът на личните истории. ¬ижте раздела за пионерите на јј. (“ой е включен изц€ло само в английското издание на тази книга Ц Ѕел. ред.) ¬ резултат на това посещение в јкрон, щата ќхайо през 1935 бе образувана първата јј група.

 огато наши€т при€тел разказа са сво€ опит, човекът се съгласи, че каквато и вол€ да успее да събере, т€ не би могла да спре пиенето му за дълго. —ъгласи се, че духовни€т опит е абсолютно необходим, но цената му се струваше прекалено висока. –азказа как живее в посто€нен страх от хората, които биха могли да разберат за негови€ алкохолизъм. –азбира се, той страдаше от обичайната за алкохолиците заблуда, че много малко хора зна€т за пиенето му. «ащо, спореше той, да съсипва остатъка от клиентелата си, за да донесе още повече страдани€ на семейството си, като глупаво признае за страданието с пред хората, от които печелеше хл€ба си?  аза, че е готов да направи всичко друго, но не и това.

“ъй като все пак бе заинтригуван, той покани наши€ при€тел у дома си. —лед известно време, точно когато му се струваше, че овлад€ва положението с алкохола, той влезе в страшен запой. «а него това бе запо€т, който сложи край на всички запои. ¬ид€, че тр€бва да се изправи с лице срещу проблемите си, за да може Ѕог да ги отстрани.

≈дна сутрин той хвана бика за рогата и тръгна да разкаже за проблемите си на хората, от които се страхуваше. «а негово удивление бе посрещнат много добре и откри, че мнозина знаеха за пиенето му. ќбиколи с колата си хората, на които беше причинил зло. “репереше, когато тръгна, защото такава постъпка би могла да разруши всичко, особено при професи€ като неговата.

¬ърна се в полунощ изтощен, но много щастлив. ќттогава не е пил.  акто ще видим по-късно, сега той е много полезен за жителите на сво€ град и най-лошото, натрупано за тридесет години тежко пи€нство, бе изкупено за четири години.

Ќо животът не бе лек за двамата при€тели. ѕред т€х възникваха много трудности. » двамата разбраха, че тр€бва да бъдат духовно активни. ≈дин ден те позвъниха на главната сестра в една от местните болници. ќб€сниха й от какво имат нужда и попитаха дали при т€х има н€кой тежък алкохолик, с когото да се заемат.

“€ отговори: Дƒа, имаме един чешит. “оку-що наби две сестри.  огато пие, напълно откача.  огато е трезвен обаче, е много добър човек, независимо от това, че през последните шест месеца е бил в болницата осем пъти. ѕреди време беше добре известен юрист в града, но точно сега ни се наложи здраво да го вържем.Ф*

--------------------------------------------

*“ова се отнас€ до първото посещение на Ѕил и д-р Ѕоб при јј Ќомер “ри. ¬ижте раздела за пионерите на јј. (“ой е включен изц€ло само в английското издание на тази книга Ц Ѕел. ред.) ¬ резултат на това посещение в јкрон, щата ќхайо през 1935 бе образувана първата јј група.

„овекът наистина бе подход€щ, но според описанието не вдъхваше особени надежди. ѕрилагането на духовните принципи в подобни случаи по онова време не беше толкова добре разбрано, колкото е сега. Ќо все пак едини€т от при€телите каза: Д—ложете го в отделна ста€. ўе отидем при него.Ф

ƒва дни по-късно един бъдещ член на Дјнонимни алкохолициФ погледна с безжизнен поглед непознатите, които сто€ха до леглото му. Д ои сте вие, момчета, и защо съм в самосто€телна ста€? ƒосега винаги съм бил в обща ста€.Ф

≈дин от посетителите каза: Дѕредлагаме ти средство против алкохолизма.Ф

Ќа лицето на човека бе изписано чувство за безнадеждност, когато отговори: ДЌ€ма полза от това. Ќищо не е в състо€ние да ми помогне. јз съм пропаднал човек. ѕоследните три пъти се напих, веднага щом изл€зох от болницата. —трахувам се да изл€за от тук. Ќе мога да го разбера.Ф

¬ продължение на час двамата при€тели му разказваха за сво€ опит на пи€ници. ќтново и отново човекът казваше: Д“ова съм сами€т аз. —ами€т аз. јз пи€ точно по този начин.Ф

–азказаха на човека в леглото за острото отрав€не, от което страда, как то руши т€лото на алкохолика и деформира съзнанието му. ћного бе казано за психическото състо€ние, което предшества първата чаша.

Дƒа, точно така постъпвам азФ, каза болни€т човек. Д“очно така изглеждам. ¬ие, момчета, разбирате добре нещата, но не виждам как това ще ми помогне. ¬ие, момчета, сте почтени хора. » аз н€кога б€х такъв, но сега съм нищожество. ќт това, което ми казвате, ми е по- €сно от вс€кога, че не мога да спра.Ф ѕри това и двамата посетители избухнаха в см€х. Ѕъдещи€т анонимен алкохолик каза: Дѕо д€волите, не виждам нищо смешно.Ф

ƒвамата при€тели говориха за духовни€ си опит и му казаха какви действи€ са предприели.

“ой ги прекъсна: Дѕо-рано б€х в€рващ, но това н€ма да ми помогне. ћолил съм се на Ѕог в дните след тежко пи€нство и съм се клел, че никога повече н€ма да изпи€ и капка, но до девет сутринта се напивах като скот.Ф Ќа следващи€ ден те го намериха по-добре настроен. Ѕеше размислил. Дћоже и да сте прави,Ф каза той. ДЅог сигурно е в състо€ние да постигне всичкоФ. —лед което добави: Д“ой обаче определено не направи много за мен, когато се опитвах да се бор€ срещу пи€нството сам.Ф

Ќа трети€ ден юристът довери живота си в ръцете на сво€ —ъздател и каза, че е напълно готов да направи всичко необходимо. —ъпругата му дойде, без да смее да храни надежда, въпреки че вече виждаше нещо различно в съпруга си. “ой бе започнал да придобива духовен опит.

¬ този ден той се облече и излезе от болницата като свободен човек. ¬ключи се в политическата кампани€, произнас€ше речи, посещаваше различни митинги с различни хора, често не се прибираше по ц€ла нощ. »згуби изборите с много малко гласове. Ќо беше открил Ѕог Ц и когато откри Ѕог, откри себе си.

“ова се случи през юни 1935. ѕовече не вкуси нито капкаЕ “ой също се превърна в уважаван и полезен член на обществото. ѕомогна на много хора да се възстанов€т и днес е деен член на църквата, от ко€то се беше отвърнал в продължение на дълги години.

» така виждате, че в този град имаше трима алкохолици, които сега чувстваха, че ако не искат да загинат, тр€бва да предадат на другите това, което б€ха открили. —лед н€колко неуспешни опита да откри€т други, се по€ви четвърти човек. “ой дойде с помощта на свои познати, които б€ха научили добрата новина. ќказа се един безразсъден млад човек, чиито родители не б€ха на€сно дали иска да спре или не иска. “е б€ха много религиозни хора и страдаха от отказа на сина си да има нещо общо с църквата. “ой се измъчваше ужасно от запоите си, но като че ли нищо не можеше да му помогне. ¬се пак се съгласи да постъпи в болницата, като зае точно ста€та, освободена наскоро от юриста.

ѕри него дойдоха трима посетители. —лед известно време каза: Ф¬ начина, по който излагате тези духовни неща, има смисъл. √отов съм да направ€ необходимото. ѕредполагам, че моите старци в крайна сметка са прави.Ф ѕо този начин още един човек се присъедини към Ѕратството.

ѕрез ц€лото време наши€т при€тел от фоайето на хотела остана в града. “ой беше там в продължение на три месеца. —лед това се върна у дома, като остави в града първи€ си познат, юриста и безразсъдни€ млад човек. “ези мъже б€ха открили нещо съвсем ново в живота си. «наеха, че тр€бва да помагат на други алкохолици, ако искат да останат трезви, но този мотив мина на втори план. ѕревъзхождаше го щастието да отдават себе си в името на другите. —подел€ха домовете си, оскъдните си средства и с радост посвещаваха свободното си време на страдащите си събрат€. Ѕ€ха готови по вс€ко време да заведат н€кой нов човек до болницата и да го посещават след това. Ѕро€т им нарастваше. »зпитаха н€колко горчиви разочаровани€, но в тези случаи се опитваха да въведат семействата на алкохолиците в духовни€ начин на живот, като по този начин облекчаваха много от тревогите и страдани€та им.

—лед година и половина тримата мъже б€ха успели да спас€т още седем души. ¬иждаха се често Ц почти вс€ка вечер в дома на н€кой от т€х се събираше малка група от мъже и жени, радващи се на освобождението си, които посто€нно мислеха как биха могли да предостав€т откритието си на нови хора. ќсвен тези свободни срещи, стана обичай да се отдел€ една вечер седмично, за да могат сбирките да бъдат посещавани от н€кой или всички, про€в€ващи интерес към духовни€ начин на живот. ќсвен за поддържане на връзките с братството, главната им цел бе да се осигури време и м€сто, където нови хора да имат възможност да изложат проблемите си.

ѕро€виха интерес и странични хора. ≈дин мъж и съпругата му предоставиха гол€мата си къща на тази странна и разнородна тълпа. ƒвойката бе толкова заинтригувана, че впоследствие изц€ло посвети дома си на това дело. ћного обезумели съпруги посетиха този дом, за да намер€т обич и разбиране между жените, които познаваха проблемите им, за да чу€т от устата на съпрузите си какво им се бе случило, за да получат съвет как собствени€т им своенравен спътник може да бъде настанен в болница и как да се отнас€т към него при един евентуален нов запой.

ћного мъже, все още объркани от прежив€ното в болницата, прекрачиха този праг, за да намер€т свободата. ћного от алкохолиците, които вл€зоха в този дом, намериха отговор за проблемите си. “е б€ха очаровани от веселата тълпа, ко€то се смееше на собствените си нещасти€ и разбираше добре техните. ¬печатлени от хората, които ги б€ха посещавали в болницата, те напълно се предаваха, когато по-късно, в н€ко€ от стаите на горни€ етаж, изслушваха истори€та на н€кой човек, чиито прежив€вани€ б€ха сходни с техните. »зразът на лицето на жените, онова неопределимо нещо в очите на мъжете, стимулиращата и наелектризирана атмосфера в дома, всичко се съюз€ваше, за да им покаже, че най-сетне са намерили сигурно убежище.

—ъвсем практични€т подход към проблемите, липсата на каквато и да е нетърпимост, неофициалната обстановка, истинската демокраци€, странната способност на тези хора да разбират, б€ха завлад€ващи. ћъжът и съпругата му излизаха от дома въодушевени от мисълта колко много могат да направ€т сега за н€кой поразен от болестта познат и за семейството му. «наеха, че имат много нови при€тели; струваше им се, че винаги са познавали тези непознати хора. Ѕ€ха съзрели ¬еликата –еалност Ц сво€ люб€щ и ¬семогъщ —ъздател.

—ега този дом едва ли би побрал ежеседмичните посетители, защото по правило те набро€ват шестдесет или осемдесет. јлкохолици идват от близо и далеч. ќт околните градове пристигат семейства, за да присъстват на срещите. ¬ един град, отдалечен на тридесет мили, има петнадесет членове на Дјнонимни алкохолициФ. “ъй като това е гол€м град, ние в€рваме, че н€кой ден местното Ѕратство ще набро€ва стотици членове.*

-------------------------------------------

*Ќаписано през 1939

∆ивотът в Ѕратството Дјнонимни алкохолициФ не се ограничава до посещение на сбирките и болниците. –азчистване на стари вражди, съдействие при уталожване на семейни противоречи€, раз€сн€ване на болестта, сполет€ла лишени€ от наследство син, пред разгневените му родители, оказване на финансова помощ и, когато е оправдано, взаимно търсене на работа Ц това са неща, които се случват всеки ден. Ќикой не е см€тан за толкова опозорен или пропаднал, че да не бъде приет добре Ц ако намерени€та му са сериозни. —оциалните разлики, дребнавите съперничества и ревността Ц тук се присмиват на тези неща. ѕретърпели заедно корабокрушение, възстановени и обединени от един Ѕог, със сърца и ум отправени към благополучието на другите, те вече не обръщат особено внимание на нещата, които означават толкова много за н€кои хора. » как биха могли?

ѕри почти същите услови€, същите неща се наблюдават в много източни градове. ¬ един от т€х има добре известна болница за лечение на алкохолици и наркомани. ѕреди шест години един от нас бе там на лечение. ћнозина от нас за първи път между тези стени почувстваха ѕрисъствието и —илата на Ѕог. ћного сме задължени на лекуващи€ лекар в тази болница, защото той сподели, че в€рва в нашето дело, макар че това можеше да предизвика предубеждени€ към собствени€ му професионализъм.

ѕрез н€колко дни този лекар предлага наши€ подход на н€кои от пациентите си. “ой про€в€ва разбиране към нашата дейност и може да подбере хората, които имат желание и са в състо€ние да се възстанов€т чрез духовен подход. ћного от нас, бивши пациенти, отиват в болницата, за да оказват помощ. ќсвен това в този източен град се провеждат непринудени сбирки, подобни на онези, които вече описахме, на които сега можете да видите много членове. » там откривате същите при€телства, същата взаимопомощ, на каквато се радват при€телите ни на запад. ћного хора пътуват между източните и западните щати и ние очакваме тези полезни връзки в бъдеще да се разрастват.

Ќад€ваме се, че н€кой ден всеки алкохолик, който пътува, ще открива братство на Дјнонимните алкохолициФ в кра€ на път€ си. ƒо известна степен това вече е реалност. Ќ€кои от нас са търговци и пътуват много. ћалки групички от по двама-трима или петима вече изникват в други градове с помощта на нашите два по-големи центъра. ќнези от нас, които пътуват, се отбиват толкова често, колкото могат. “ази практика ни дава възможност да помагаме, като при това изб€гваме подмамващите опасности по път€, за които всеки пътник може да ви разкаже.*

---------------------------------------------

*Ќаписано през 1939.

ѕрез 1996г. јј има приблизително 86 хил€ди групи. јј развиват дейност в 141 страни и имат приблизително 2 милиона членове.

“ака ние израстваме. “ака можете да израснете и вие, дори и да сте сам с тази книга в ръце. Ќие в€рваме и се над€ваме, че т€ съдържа всичко, което ви е необходимо, за да започнете.

«наем за какво си мислите.  азвате си: Д—трах ме е и съм сам. Ќе бих могъл да направ€ това.Ф ћожете. «абрав€те, че току що сте се докоснали до сила, много по-висша от вас. — такава подкрепа е необходимо само желание, търпение и труд, за да повторите това, което постигнахме ние.

ѕознаваме един член на јј, който живее в гол€м град. Ѕеше там едва от н€колко седмици, когато откри, че в града веро€тно има повече алкохолици на квадратен километър от всеки друг град в страната. “ова се случи само преди н€колко дни, когато се пишеше тази книга (1939). ¬ластите б€ха много разтревожени. “ой влезе във връзка с един виден психиатър, който бе поел известни задължени€ за душевното здраве на населението. Ћекар€т бе способен и про€в€ваше изключителна загриженост да открие н€какъв ефективен метод, за да се справи с положението. ѕоради това про€ви интерес към предложени€та на наши€ при€тел.

Ќаши€т при€тел му разказа за наши€ опит. Ѕе толкова убедителен, че лекар€т се съгласи да проведе проучване сред пациентите си и н€кои алкохолици от друга болница, в ко€то работеше. Ѕеше постигнато споразумение и с главни€ психиатър на една гол€ма държавна болница да подбере и други пациенти от нещастни€ поток, който преминаваше през това заведение.

» така наши€т де€тел скоро ще има много при€тели. Ќ€кои от т€х може би ще затънат и веро€тно никога н€ма да се възстанов€т, но ако приемем наши€ опит за критерий, повече от половината от онези, към които се обърне, ще станат членове на Дјнонимни алкохолициФ.  огато н€колко мъже в този град откри€т себе си и радостта да помагат на други да се справ€т отново с живота, този процес н€ма да спре, докато всеки в този град не получи възможността да се възстанови Ц стига да може и иска.

» все пак може би ще кажете: ДЌо аз н€ма да имам възможността да се срещна с вас, които пишете тази книга.Ф Ќе сме сигурни в това. Ѕог ще го реши, затова си напомн€йте, че тр€бва да се уповавате за вс€ко нещо на Ќего. “ой ще ви покаже как да създадете братството, за което жадувате.

Ќашата книга е предназначена единствено да прави предложени€. ƒаваме си сметка, че знани€та ни са малко. Ѕог ще разкрива все повече неща пред вас и пред нас. ѕопитайте √о по време на сутрешната си медитаци€ какво можете да направите през всеки ден за човека, който все още е болен. ўе получите отговор, ако домът ви е прочистен. ќчевидно, вие не бихте могли да предавате на другите това, което самите вие не притежавате. ѕостарайте се взаимоотношени€та ви с Ќего да са правилни и ще видите, че с вас и с безброй други хора ще се случат велики неща. “ова е ¬еликата »стина за нас.

ќставете се в ръцете на Ѕог, така както разбирате Ѕог. ѕризнайте грешките си пред Ќего и пред събрат€та си. –азчистете останките от миналото си. ќтдавайте на другите това, което откривате и се присъединете към нас. Ќие ще бъдем заедно с вас в Ѕратството на ƒушевността и сигурно ще се срещнете с н€кои от нас, когато тръгнете упорито по път€ на ўастливата —ъдба.

Ќека Ѕог ви благослови и съхрани! ƒо скорошна среща!

пїњ

–Ы–µ—З–µ–љ–Є–µ –љ–∞ –∞–ї–Ї–Њ—Е–Њ–ї–Є–Ј–Љ–∞, –Р–Р –≥—А—Г–њ–∞ "–Я—А–Њ–±—Г–ґ–і–∞–љ–µ" –°—В–∞—А–∞ –Ч–∞–≥–Њ—А–∞